Post 77 Verdiskaping på kulturmiljøområdet

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til verdiskaping på kulturmiljøområdet

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Det er en målsetting at kulturmiljø tas i bruk som en ressurs i samfunnsutviklingen og bidrar til at kulturmiljøfeltet får en tydelegare rolle i lokal og regional utvikling. Slik kan verdiskapingen ha en langsiktig positiv effekt både for kulturmiljøene, lokalsamfunn, økonomi og næringsutvikling.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

Forvaltninga av posten skal støtte opp om dei nasjonale kulturmiljømåla gjennom:

  • lokal medverking og engasjement
  • kompetanse og nytenking på kulturmiljøfeltet
  • forpliktande samarbeid mellom offentlege og private aktørar
  • synleggjering av kulturmiljøas rolle i samfunnsutvikling

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Tilskudd kan gis til:

  • bevaring og bruk
  • kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
  • tilrettelegging og formidling
  • næringsutvikling

Prosjekt som er forankret i fylkeskommunal eller kommunale strategiske program, planar eller satsingar vil bli prioritert. Det same blir prosjekter med praktisk og økonomisk samhandling mellom aktørar og ulike verkemiddel.

Det blir lagt vekt på hvordan søker legger opp til dokumentasjon og formidling av resultat og verknadar.

Søknaden må dokumentere finansiering fra søker og samarbeidspartnere. Tilskuddet fra Riksantikvaren kan dekke inntil halvparten av prosjektkostnadane. For særskilte prosjekt og for forprosjekt kan Riksantikvaren sin del være noe større.