Registrering av arkeologiske kulturminner i vindkraftsaker

Det er kommet nye rutiner for registrering av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn i vindkraftsaker som behandles etter energiloven (konsesjoner). Rutinene skal blant annet sikre at prinsippene i kulturminneloven tilpasses konsesjonsbehandlingen.

Det er Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet som har lagt frem disse rutinene som gjelder fra 1. desember 2013, og for en prøveperiode på to til tre år. Etter endt prøveperiode skal ordningen evalueres.

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Fylkeskommune/Sametinget skal vurdere potensial

Rutinene bygger på velkjente prinsipper om potensialvurderinger, og har vært prøvd ut av Sametinget og tre fylkeskommuner. De nye rutinene innebærer i hovedsak at fylkeskommunen/Sametinget ved en høring av melding skal vurdere om det er lavt, middels eller høyt potensial for funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

2Rutiner ved lavt, middels og høyt potensial for funn

Der det er lavt potensial for funn, skal det ikke foretas arkeologiske registreringer. Der det er vurdert å være et middels potensial for funn, kan registreringer gjennomføres etter konsesjonsvedtak. Der det er et høyt potensial for funn skal arkeologiske registreringer gjennomføres før konsesjonsvedtak, og så langt det er mulig, parallelt med konsekvensutredningen uten forsinkelse for konsesjonsbehandlingen.

Rutinene vil sikre god ivaretakelse av kulturminneverdier i vindkraftsaker, og innebærer økt forutsigbarhet og likebehandling.