Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Utvidet registrering

Ved arkeologiske registreringer vil det i en del tilfeller være mest hensiktsmessig at fylkeskommunen/Sametinget sluttfører nødvendige undersøkelser og dokumentasjon av de automatisk fredete kulturminnene som en del av registeringen. Det kan da gis dispensasjon for inngrep i de automatisk fredete kulturminnene som vil bli berørt av tiltaket uten vilkår om særskilt gransking. Slike tilfeller kan være:

  • der fylkeskommunen/Sametinget har mottatt melding/søknad om tiltak og der det i forbindelse med en arkeologisk registrering er påvist ett eller et begrenset antall automatisk fredete arkeologiske kulturminner, som er av vanlig forekommende type i det aktuelle området og det ikke påregnes ytterligere funn. Eksempler på slike automatisk fredete kulturminner kan være ildsteder, kokegroper, kullgroper, ardspor, enfasete dyrkningssedimenter og vegfar

og

  • der nødvendig arkeologisk arbeid kan gjennomføres innenfor budsjettets maksimale kostnadsramme, som tiltakshaver har akseptert i forkant av registreringen, jf. pkt. 3

og

  • der dokumentasjonen kan sluttføres innenfor maksimalt 2 dagsverk i felt og 2 dagsverk til etterarbeid. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra dette etter nærmere avtale med Riksantikvaren

eller

  • der det kan innvilges dispensasjon uten vilkår om særskilt gransking.

2Dialog med forvaltningsmuseene

I praksis innebærer en utvidet arkeologisk registrering en forskuttering av dispensasjonsvurderingen for det aktuelle automatisk fredete kulturminnet. I slike situasjoner er det derfor ikke aktuelt å anmode forvaltningsmuseene om en faglig tilrådning med prosjektplan og budsjett etter vanlige prosedyrer.

Riksantikvaren forutsetter at det er dialog mellom fylkeskommunen/Sametinget og rette forvaltningsmuseum om praktiseringen av utvidete arkeologiske registreringer og forhold rundt dokumentasjon og eventuell prøvetaking i slike saker. En slik dialog er nødvendig blant annet for å sikre overholdelse av underretningsplikten i saker som er av gjensidig interesse, jf. Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven, § 7. Når ordningen for dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd er på plass i DIGISAK vil denne dialogen dokumenteres i systemet, for saker håndtert etter denne paragrafen.

3Utvidet registrering skal gjennomføres innenfor opprinnelig budsjett og tidsramme

Nødvendig undersøkelse, dokumentasjon og analyse skal gjennomføres innenfor budsjett og opprinnelig planlagt tidsramme for den arkeologiske registreringen.

Budsjett og prosjektbeskrivelse skal følge Klima- og Miljødepartementets retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10, av 21. august 2015, og Riksantikvarens veileder til denne med siste endringer 14. november 2016.

4Registreringsrapport, funn og dokumentasjonsmateriale

Fylkeskommunens/Sametingets dokumentasjon vil i slike saker være den eneste som finnes for de automatisk fredete kulturminner som blir dispensert og fjernet. Dokumentasjonen må derfor holde en standard som ivaretar det vitenskapelige potensialet i de aktuelle automatisk fredete kulturminnene. Resultatene skal kunne brukes i forskning og forvaltning.

Endelig registreringsrapport, eventuelle funn og prøvemateriale, samt dokumentasjonsmateriale som foto, tegninger, innmålingsfiler o.l. skal sendes rette arkeologiske forvaltningsmuseum innen seks måneder etter avsluttet registrering. Registreringsrapport skal også sendes tiltakshaver innen seks måneder etter avsluttet registrering, dersom ikke annet er særskilt avtalt mellom tiltakshaver og institusjonen som gjennomfører registreringen, jf. Riksantikvarens veileder til Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10.

Fylkeskommunen/Sametinget skal fortløpende oppdatere kulturminnedatabasen Askeladden med nødvendig informasjon om foretatte undersøkelser, vernestatus og dispensasjonsvedtak.

5Dispensasjonsvedtak eller uttalelse

Formelt dispensasjonsvedtak skal fattes uten ugrunnet opphold etter at den utvidete arkeologiske registreringen er gjennomført, eller det skal gis en uttalelse i forbindelse med ordinær planbehandling ved utarbeidelse av reguleringsplan, jf. kml § 8 fjerde ledd. Vedtak eller uttalelse til reguleringsplan skal sendes i kopi til forvaltningsmuseum og Riksantikvaren.