Riksantikvarens policy for tildeling av tilskudd til regionalforvaltningen og Sametinget

En policy kan forstås som en «samling av prinsipper». Riksantikvarens policy for tildeling av tilskudd til regionalforvaltningen og Sametinget uttrykker prinsippene som Riksantikvaren skal legge til grunn ved fordeling av tilskuddsmidler til de organisasjonene som har førstelinjeansvaret for midlene.

Denne policyen gjelder for året 2023, det vil komme revidert utgave for 2024 mot slutten av året.

1Bakgrunn og behov

For post 71, 72, deler av 73, samt 74 og 79 fordeler Riksantikvaren tilskudd til Regionalforvaltningen og Sametinget, på bakgrunn av de har mottatt av søknader fra eiere og forvaltere av kulturminner.

På enkelte av tilskuddspostene er det omsøkte beløpet 2-3 ganger større enn det som er tilgjengelig på tilskuddsposten. Dette innebærer at regionalforvaltningen og Sametinget må foreta strenge prioriteringer ved fordeling av tilskuddsmidler.

Prioriteringen innenfor rammene av overordnete føringer og tilskuddsforskriftene må være basert på en prinsipiell tilnærming som reflekteres i begrunnelsene. Det bidrar til å sikre likebehandling og gjennomsiktighet i tilskuddsforvaltningen.

Dette gjelder også for Riksantikvarens tildeling. Den er premissgivende for hvordan regionalforvaltningen og Sametinget har anledning til å følge opp de ulike fagfeltene med økonomiske virkemidler. Derfor er det nødvendig at Riksantikvaren sin tildeling til regionalforvaltningen og Sametinget er klart forankret i en prinsipiell tilnærming.

2Riksantikvarens policy for tilskudds­fordeling

Riksantikvarens tilskuddsfordeling overfor regionalforvaltningen og Sametinget skal være gjennomsiktig, lett forståelig og godt forankret i politiske føringer og målsettinger.

På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

 • én overordnet policy, og
 • policyer knyttet til de enkelte tilskuddsordningene.

Forslag til overordnet policy for Riksantikvarens tilskuddsfordeling til regionalforvaltningen og Sametinget:

Ved fordeling av tilskuddsmidler til regionalforvaltningen og Sametinget skal Riksantikvaren bidra til likebehandling.

Vi skal bidra til likebehandling gjennom tre hovedpunkter:

 • Ved at regionalforvaltningen og Sametingets søknad om tilskudd fra Riksantikvaren vektlegger en mer objektiv presentasjon av de innkomne søknadene
 • Alle forvaltningsorgan som har fått inn relevante søknader om tilskudd, som hovedregel skal motta tilskuddsmidler til fordeling fra Riksantikvaren.
 • Riksantikvarens tilskuddsfordeling til regionalforvaltningen og Sametinget skal ikke benyttes som verktøy for å korrigere regionalforvaltningen og Sametingets praksis i tilskuddsbehandling. Denne type forhold skal følges opp gjennom kontroll, med påfølgende forventninger til endring av praksis.

3 Post 71

 • Alle forvaltningsorganene skal få tilnærmet lik dekningsgrad for antikvariske merkostnader
 • Forvaltningsorgan med flest relevante/aktuelle søknader fra TG 3 skal gis høyere prioritet.

4Post 72

 • Fylkeskommuner med representanter fra de 15 prioriterte TIK-anleggene skal prioriteres. I den sammenheng spiller antall anlegg, anleggenes status (istandsatt – ikke-istandsatt) og størrelse/kompleksitet inn

5Post 73

Profan middelalder

 • Fylkeskommunene skal få tilnærmet lik dekningsgrad for søknader om tilskudd til sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold.

Middelalder-ruiner

 • Fylkeskommuner med konserverings-prosjekter som er igangsatt, skal prioriteres til anlegget er sikret.
 • Riksantikvarens tilskudd til utviklingsprosjekter (kompetanse og materialforskning) skal som hovedregel komme alle anleggene og forvaltningsorganene til gode.

Brannsikring tette trehusmiljø

 • Regionalforvaltningen skal få tilnærmet lik dekningsgrad for søknader om tilskudd til utarbeidelse av brannsikringsplan og gjennomføring av tiltak i henhold til brannsikringsplaner.
 • Riksantikvarens tilskudd til kunnskapsheving eller utviklingsprosjekter, som f.eks. seminarer, skal som hovedregel komme alle områdene og relevante forvaltningsorgan til gode.

6Post 74

 • Forvaltningsorgan som søker om tilskudd innenfor SAVOS-ordningen, skal som hovedregel motta lik dekning for søknadssummen.
 • Tildelingen til SAVOS vil kunne gjøre utslag på den øvrige fordelingen av tilskudd til deltakerne i ordningen.
 • Forvaltningsorganene skal få tilnærmet lik dekningsgrad for søknader knyttet til prosjekter som er igangsatt, eller opptar slipp eller dokk, som følge av tilskudd fra kulturmiljøforvaltningen
 • Forvaltningsorganene skal få tilnærmet lik dekningsgrad for søknader knyttet til fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater
 • Forvaltningsorgan med flest relevante/aktuelle søknader fra TG 3 skal gis høyere prioritet.

7Post 79

 • Langsiktig forvaltning av verdensarvstedene skal gis høyeste prioritet. Herunder forutsigbarhet knyttet til verdensarvkoordinator (lønn og drift).
 • Deretter skal fylkeskommuner med større, igangsatte prosjekter prioriteres til disse er ferdigstilt.
 • Det er regionalforvaltningen og Sametinget som er ansvarlig for å foreta samordning av tilskuddsmidler fra de ulike tilskuddspostene som omfatter områder og/eller objekter innenfor verdensarven.