Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger

Klima­endringer og bevarings­verdige bygninger Dette informasjonsarket henvender seg til eiere av eldre bygninger. Her gir vi praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av forventede klimaendringer.

Grøntanlegg

Grøntanlegg: Kulturminner i vekst I 2020 overtar den regionale kulturminneforvaltningen ansvaret for fredete grøntanlegg i statlig eie fra Riksantikvaren. Av de i dag rundt 200 fredete grøntanleggene i landet, er omtrent 40 prosent statlig eid...

Forvaltning av middelalderbyene

Forvaltning av middelalderbyene Veileder til forvaltning av middelalderbyene i Norge som er automatisk fredete arkeologiske kulturminner, i henhold til bestemmelser i kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Veilederen bygger på Riksantikvarens erfaringer som forvaltningsmyndighet for middelalderbyene...

Forvaltning av middelalderske klosteranlegg

Forvaltning av middelalderske klosteranlegg Fra 2020 vil ansvaret for forvaltning av middelalderske klosteranlegg være overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Denne veilederen er ment som et grunnlag for fylkeskommunene i forvaltningen av middelalderske klosteranlegg, i tråd...