Tildeling av status som verna skip

Tildeling av status som verna skip Denne rettleiaren tek føre seg dei handlingane og dokumenta som inngår i saksgangen når ein skal tildele eit fartøy status som verna skip. Status som verna skip har kome...

Rettleiar til freding av fartøy

Freding av fartøy Denne rettleiaren tek føre seg dei handlingane og dokumenta som inngår i saksgangen ved freding av fartøy. Freding av fartøy er heimla i Kulturminnelova § 14a, medan dispensasjon frå freding av fartøy...

Rettleiar til dispensasjon frå freding av fartøy

Dispensasjon frå freding av fartøy Denne rettleiaren tek føre seg dei handlingane og dokumenta som inngår i saksgangen ved dispensasjon frå vedtak om freding av fartøy. Freding av fartøy er heimla i Kulturminnelova § 14a...

Tilstandsvurdering av fartøy

Tilstandsvurdering av fartøy Eit fartøy sin tekniske tilstand er ein av faktorane som inngår i vurderinga ved handsaming av ein søknad om status som verna skip, ved tilskotsfordeling og når freding vurderast. Tilstandsgraden på kulturminna...