Veiledere

Klima

Her finner du en veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også våre sider om tilpasning til et klima i endringvår kunnskapsbank for kulturmiljø og klima, og Riksantikvarens vitenarkiv.

Klima­­endringer og bevarings­­verdige bygninger praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konse­kvenser av forventede klima­endringer. Klima­endringer og bevarings­verdige bygninger Dette informasjons­arket henvender seg til eiere av eldre bygninger. Her gir vi praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konse­kvenser av forventede klima­endringer. Orglers klanglige og tekniske funksjon oppsummering av erfaringer og resultater Råd om energi­sparing i gamle hus Hvordan energi­effektivisere gamle hus uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Råd om varme­pumper i freda og verne­verdige byg­ningar Ny­norsk ut­gåve Råd om varme­pumper i fredete og verne­verdige bygninger Bokmål Riks­antikvar­ens rett­leiar om sol­energi­anlegg på eksister­ande bygning­ar Rett­leiar på nynorsk Riks­antikvar­ens vei­leder om sol­energi­anlegg på eksister­ende bygninger Vei­leder på bokmål Sikring, bered­skap og krise­håndtering for kultur­minner NIKU har utviklet en vei­leder for sikring, beredskap og krise­håndtering for kultur­minner for ansatte i kommunal, regional og nasjonal for­valtning. Vedovner Informasjonsark om vedovner Ut­bygging av vind­kraft­verk Denne veilederen viser en systematisk fremgangs­måte for å utrede mulige virkninger for land­skap av planlagte vind­kraft­verk Ventilasjon i fredete bygninger Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak veileder for vurdering av klimarelatert risiko og planlegging av tilpasningstiltak

Publisert: 12. mars 2020 | Endret: 31. januar 2024