r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

SEFRAK-registeret

SEFRAK er eit landsdekkjande register over eldre bygningar og andre kulturminne. SEFRAK = "SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg".

Omfang

Då SEFRAK-registreringa vart gjennomført i åra 1975-1995, vart bygningar bygde før 1945 registrerte i Finnmark, medan det for resten av landet vart registrert bygningar bygde før 1900.

Kulturminna vart kartfesta, oppmålt og fotografert. I alt er det registrert omlag 515.000 einingar i SEFRAK-registeret.

Er huset mitt i SEFRAK-registeret?

På nettsida Miljøstatus kan du sjekke om huset ditt er registert i SEFRAK-registeret.
Skriv Sefrak i søkefeltet på kartsida. Kryss av i ruta for "Bygninger fra før 1900", skriv adresse på linje under.
Zoom deg inn på kartet.

Raud trekant = meldepliktig bygg (bygning som er eldre enn 1850)
Gul trekant = ikkje-meldepliktig bygg
Grå trekant = bygninga er fjerna
Klikk på trekanten, så får du opp litt av den informasjonen som er registrert om kvar enkelt bygning.

Opplysningar om SEFRAK-bygg - ta først kontakt med kommune/byantikvar

Alle kommunar og fylkeskommunar har tilgang til Riksantikvaren sin kulturminnedatabase Askeladden, der informasjon om bygningane i SEFRAK-registeret er lagt inn.

Kartverket sitt eigedomsregister, Matrikkelen, som både kommunen og fylkeskommunen har tilgang til, har også opplysningar om SEFRAK-bygningane.

Dersom feil oppdagast i registeret, eller status på eit SEFRAK-bygg skal endrast (for eksempel at det er fjerna), har kommunen ansvar for å registrere dette i Matrikkelen.

Fylkeskommunen oppbevarer originalskjema etter registreringa, medan storparten av fotomaterialet er oppbevart i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Riksantikvaren publiserer data frå SEFRAK-registeret som ei WMS-teneste til bruk i geografiske informasjonssystem (GIS).

Restriksjonar?

Bygningane i SEFRAK-registeret er ikkje tillagt spesielle restriksjonar. Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga.

For meldepliktige bygningar (bygningar som er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova §25 at ei slik vurdering MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent. Eigar må søke kommunen om endring på bygninga. Kommunen sender søknaden til Fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen fatter vedtak. Kommunen skal også melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen.

Kommunen kan gi løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen tilrår at bygget bør vernast.

Formålet med SEFRAK-registeret

SEFRAK-registeret er først og framst eit generelt kulturhistorisk register som særleg har verdi som kjeldemateriale for den lokale historia.

Registeret blir også brukt av forvaltninga for å finne verneverdige bygningar i lokalmiljøet, og i det kommunale planarbeidet.

Les meir om årleg tap av SEFRAK-bygningar på nettstaden Miljøstatus