r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Rundskriv: dispensasjonsbehandling av fredete byggverk og anlegg

Skriv

Nytt rundskriv som gjelder Riksantikvarens og den regionale kulturminneforvaltningens dispensasjonsbehandling av fredninger.

Rundskrivet omhandler enklere og raskere dispensasjonsbehandling av tiltak på byggverk, anlegg mv. fra nyere tid, områder og kulturmiljøer som er fredet i medhold av kulturminneloven.

Eiere av fredete bygninger gjør en uvurderlig innsats for å ta vare på vår kulturarv. Miljøverndepartementet understreker i Meld. St. 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» at kulturminneforvaltningen skal være løsningsorientert og at en fredning ikke skal hindre en videre bruk av en bygning, men i størst mulig grad bidra til å sikre bruken. Stortinget har forsterket dette i sin behandling av meldingen og tatt til orde for økte incentiver for fortsatt bruk og bevaring.

Riksantikvaren erfarer at det er forskjeller mellom fylkenes dispensasjonspraksis. Hensikten med rundskrivet er å tilrettelegge for en bedre eier- og brukerorientert forvaltning med en enhetlig praktisering av regelverket. Kulturminneforvaltningen skal være løsningsorientert i møte med eier og bruker.

Rundskrivet gjelder dispensasjonsbehandling av fredninger etter kulturminneloven §§ 15, 19, 20 og 22a, samt eldre fredninger som er gjort i medhold av bygningsfredningsloven og midlertidige fredninger etter kulturminneloven § 22 nr. 4. De fredete stående byggverk som er erklært fra perioden 1537-1649 omfattes også. Rundskrivet gjelder ikke andre automatisk fredete kulturminner som middelalderbygninger og over 100 år gamle samiske bygninger og fredete båter. Selv om rundskrivets virkeområde således er avgrenset, vil de prinsipper og signaler om hvilke vurderinger som skal gjøres, gjelde dispensasjon for alle typer byggverk.  

 

Les rundskrivet her (pdf).