r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Riksantikvaren vil frede deler av Kjeller flyplass

Kjeller flyplass sett fra lufta. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Skriv

Nå setter Riksantikvaren i gang fredningsprosess for Kjeller flyplass i Skedsmo kommune. Målet med fredningen er å ivareta de kulturhistoriske verdiene på Kjeller knyttet til samferdsels- og forsvarshistorien.

Kjeller flyplass er med sin kontinuerlige drift siden 1912 en av verdens eldste flyplasser, og en svært viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie.

Forsvarsbygg skal legge ned sin virksomhet på Kjeller flyplass. Store ubebygde arealer nær Lillestrøm sentrum blir frigitt til blant annet utbygging, og Skedsmo kommune er i gang med en kommunedelplanprosess for området. Aspelin Ramm har kjøpt deler av bygningsmassen.

Riksantikvaren har undersøkt de kulturhistoriske verdiene ved flyplassen, og foreslår å frede et utvalg bygninger og andre installasjoner. Rullebanen som sådan fredes ikke som et anlegg, men vil omfattes av en områdefredning – en beskyttelsessone rundt de fredete anleggene.

Riksantikvaren har gjort et utvalg av bygninger og anlegg som viser utviklingen av norsk teknologi, industri og luftfart, både militært og sivilt gjennom over 100 år.

Vedlikehold av fly ved Kjeller, i forkant en DH Vampire, vingen til en DC3 Dakota og to skolefly av type North American T-6/J Harvard. Bildet er tatt i 1952 i forkant av 40-års markeringen til Kjeller. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum

Fredningssaken

Melding om oppstart er det første trinnet i en fredningsprosess. Dette er et utkast, og Riksantikvaren ønsker innspill til det varslede omfanget av fredning.

Frist til å uttale seg til meldingen om oppstart av fredning er seks uker. Det vil så utarbeides et fredningsforslag, som legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Riksantikvaren freder kulturminnene på Kjeller, ikke bruken av dem. Eventuell fremtidig drift på Kjeller vil være opp til eiere og kommunen som reguleringsmyndighet.

Les høringen og se omfanget av fredningsforslaget på våre nettsider