r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hvem har ansvar for hva?

Flere offentlige aktører har ansvar for forvaltningen av arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet. Her er en oversikt over hvem som har ansvar for hva, og hvem du bør kontakte dersom du har spørsmål.

Kommunene

Kommunen er ofte den første du henvender deg til for å få klarhet i om et byggeprosjekt eller annet tiltak som påvirker et arkeologisk kulturminne kan gjennomføres. Kommunene har imidlertid ingen myndighet etter kulturminneloven, men har meldeplikt når de kommer i berøring med tiltak som omfattes av kulturminneloven (jf. § 25 første ledd). For å få avklart om det kan være arkeologiske kulturminner i et område, skal kommunen kontakte fylkeskommunen/Sametinget.

Kommunene har dessuten en viktig oppgave i å sikre arkeologiske kulturminner gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Regional kulturminneforvaltning: fylkeskommunen/Sametinget

Hovedansvaret for forvaltningen av arkeologiske kulturminner ligger på regionalt nivå, det vil si hos fylkeskommunene (i Oslo har Byantikvaren denne myndigheten). Sametinget har ansvaret for samiske arkeologiske kulturminner.

Dersom du skal sette i gang et tiltak som kan komme i berøring med et arkeologisk kulturminne, skal du henvende deg til din fylkeskommune/Sametinget. Arkeologene her kan gjennomføre nødvendige arkeologiske registreringer. Du skal også kontakte den regionale kulturminneforvaltningen dersom du støter på et arkeologisk kulturminne i forbindelse med gjennomføringen av tiltak.

I forbindelse med arealplansaker etter plan- og bygningsloven gir fylkeskommunen/Sametinget uttalelser til den enkelte kommune.

Den regionale kulturminneforvaltningen har også ansvar for tilrettelegging, skjøtsel og restaurering av arkeologiske kulturminner.

Riksantikvaren

Dersom et tiltak vil påvirke et arkeologisk kulturminne som er automatisk fredet, er det Riksantikvaren som har myndighet til å gi tillatelse til inngrep (dispensasjon). Søknad om dispensasjon skal stiles til Riksantikvaren, men sendes til den aktuelle fylkeskommunen/Sametinget. Søknadsskjema finner du her.

Riksantikvaren fastsetter også finnerlønn for løse kulturminner som er statens eiendom.

Riksantikvaren har ansvaret for to bevaringsprogrammer innen arkeologi: Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) og Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG).

I tillegg har Riksantikvaren et særlig ansvar for flere av de arkeologiske kulturminnene fra middelalderen. Dette gjelder kirkesteder, klostre, borganlegg og de åtte middelalderbyene (Bergen, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg). Det er Riksantikvarens distriktskontorer i Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim som har ansvaret for saksbehandlingen for disse kulturminnene.

Se oversikt over Riksantikvarens distriktskontorer her.

Klima- og miljødepartementet

I tillegg til å gi overordnede politiske føringer, behandler departementet klager på vedtak som er fattet av Riksantikvaren. Klagen sendes først til Riksantikvaren som vurderer om klagen gir grunnlag for omgjøring av vedtaket, før den eventuelt sendes videre til departementet for endelig vedtak.

Ansvarlige for utgravninger

Lovpålagte arkeologiske utgravninger utføres av flere forvaltningsinstitusjoner etter deres geografiske og faglige ansvarsområder.

  • Automatisk fredete kulturminner undersøkes hovedsakelig av de fem arkeologiske universitetsmuseene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Disse museene har også samlingsansvar for funn og dokumentasjon fra deres geografiske ansvarsområder (se kart med oversikt over deres geografiske ansvarsområde under).
  • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker de arkeologiske kulturminnene fra middelalderen som Riksantikvaren har et særskilt ansvar for. Dette gjelder kirkesteder, klostre, borganlegg og de åtte middelalderbyene. Universitetsmuseene har imidlertid samlingsansvar for funnene.
  • Skipsfunn og kulturminner under vann undersøkes av fem museer med spesialkompetanse i undervannsarkeologi. Les mer under skipsfunn

Disse forvaltningsinstitusjonene samarbeider med og gir faglige råd til Riksantikvaren og den regionale kulturminneforvaltningen. Ved søknad om inngrep vurderer de den vitenskapelige kildeverdien av kulturminnene, og utarbeider en prosjektplan dersom det settes vilkår om en arkeologisk undersøkelse.

Universitetsmuseenes forvaltningsdistrikt

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo:
Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger:
Rogaland.

Universitetsmuseet i Bergen:
Hordaland og Sogn og Fjordane, samt deler av Møre og Romsdal (Sunnmøre).

NTNU Vitenskapsmuseet:
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, samt deler av Møre og Romsdal (Romsdal og Nordmøre) og Nordland til og med Rana.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet:
Troms og Finnmark, samt deler av Nordland (Saltfjellet og nordover).

Ansvarsforskriften

Hvem som har ansvar for hva etter kulturminneloven er fastsatt i ansvarsforskriften (Lovdata).

Les mer om aktører, ansvar og oppgaver i kulturminneforvaltningen her.