r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Saksbehandling for arkeologi

Her finner du saksbehandlingsrutiner for forvaltningen av automatisk fredete arkeologiske kulturminner.

Dette er en revidert og oppdatert utgave, utgitt 2018, av den første «arkeologiveilederen» fra 2006-2008.

Formålet med veilederen er å sikre en god og enhetlig forvaltning av arkeologiske kulturminner.

Hvem er veilederen for?

«Arkeologiveilederen» er ment som et hjelpemiddel for saksbehandlere i kulturminneforvaltningen. Veilederen er også relevant for kommuner, grunneiere og tiltakshavere.

Hva inneholder veilederen?

Veilederen redegjør for de ulike forvaltningsorganenes arbeidsoppgaver. I tillegg forklares spesielle begreper og formuleringer som er brukt i lovteksten.

Veilederen er utformet etter kulturminneloven og ansvarsforskriften, og den består av flere løsark om et utvalg bestemmelser i kulturminneloven. Pr. i dag er dette kulturminneloven §§ 4, 6, 8, 9 og 10, samt en kort begrepsavklaring.

Ved behov for utfyllende informasjon om kulturminnelovens bestemmelser og praksis vises det til:

Samarbeidsplikten

I tillegg til å følge de formelle saksbehandlingsrutinene, forutsettes det at de ulike institusjonene i kulturminneforvaltningen samarbeider med hverandre under saksforberedelsen i den grad dette er nødvendig («samarbeidsplikten»).