r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens forskningsbehov

Arbeidet med å identifisere kulturminneforvaltningens forskningsbehov bygger på nasjonale mål, føringer fra strategiske dokumenter og analyse av forrige periodes behov og forskning, knyttet opp mot de endringsprosessene Norge står ovenfor.

Identifiseringen av forskningsbehovene for 2016–2021 har foregått i samarbeid mellom Riksantikvaren og ulike fagmiljøer som NIKU, forvaltningsmuseene, Sametinget og regionalapparatet.

Riksantikvarens forskningsbehov for 2016–2021

Riksantikvaren har prioritert forskningsbehovene i fire temaområder med konkrete behov knyttet til hvert tema:

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap i møte med klima- og miljøutfordringer

 • Kulturarvens rolle og betydning for bærekraftig utvikling
 • Klimaendringenes effekter og konsekvenser på kulturminnene
 • Miljøtilpasning av verneverdig bygningsmasse og historiske bymiljøer
 • Kunnskap om det bygde miljøets iboende potensial for klima- og miljøvennlig utvikling

 Kulturminnenes samfunnsbetydning og samfunnsbidrag

 • Begrunnelser for vern og legitimiteten disse gir i samfunnet
 • Samfunnsøkonomiske gevinster av kulturarven
 • Økosystemtjenester
 • Endringsprosesser og kulturminnenes bidrag til den sosiale og kulturelle samfunnsutviklingen
 • Forholdet mellom kulturminnene og den immaterielle kulturarven

 Forvaltningsmodeller og virkemiddelbruk

 • Samfunnsendringer og konsekvenser for forvaltning av kulturminner
 • Digitalisering, ny teknologi og konsekvenser for kulturminneforvaltning
 • Forvaltningssystemer, involveringsprosesser, frivillighet og lokaldemokrati
 • Samfunnseffekten av de ulike virkemidlene for forvaltning

 De fysiske kulturminnene

 • Kulturminners bevaring og vedlikehold
 • Fysiske kulturminner som Norge har et særlig kunnskapsansvar for
 • Nye kulturminner i møte med den norske kulturarven og forvaltning

 Forskningsbehovene omfatter både forskning på kulturminnene i seg selv, forskning på relasjonen mellom samfunnet og kulturminnene, og forskning på den operasjonelle forvaltningen av kulturminnene.

I tillegg løftes én samfunnsutfordring spesielt fram: behov for forskning på hvordan kulturminnene og kulturminneforvaltningen kan møte - og bidra positivt til - de utfordringene klimaendringene stiller oss ovenfor.