r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nasjonale minoriteters kulturminner

De fem nasjonale minoritetene har bidratt til mangfoldet av kulturminner i Norge, selv om omfanget av sporene etter dem varierer.

Bietilægården i Vadsø ble bygd av kvenske innvandrere og består av bolighus, tre fjøs, kaianlegg med nothjell og slipp for båtopptrekk. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

De fem nasjonale minoritetene i Norge er: skogfinnerkvener/norskfinner, jøderrom (sigøynere) og romanifolket/tatere.

Kartlegging og fredning av nasjonale minoriteters kulturminner

Etter en omfattende kartlegging av fredete kulturminner i Norge, kommer det tydelig fram at kulturminner knyttet til de nasjonale minoritetene er sterkt underrepresentert på fredningslisten.

Gjennom stortingsmelding nr. 16, Leve med kulturminner, har Riksantikvaren fått i oppdrag å rette opp skjevheter i fredningslisten innen 2020. Målet er at et representativt utvalg kulturminner med tanke på geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde, skal bli bevart for fremtiden.

Som et ledd i fredningsstrategien mot 2020 skal Riksantikvaren gjennomføre et prosjekt for å løfte fram og få økt kunnskap om våre nasjonale minoriteters kulturminner, og om mulig frede et utvalg kulturminner.

Samarbeid med minoritetsgruppene

Det er av stor betydning at minoritetene selv bidrar til å definere hvilke kulturminner som er viktige for dem og som representerer deres historie og kultur. Riksantikvaren vil derfor samarbeide med representanter for den enkelte minoritetsgruppe, i tillegg til regionalforvaltningen og relevante kunnskapsinstitusjoner.

Vi startet arbeidet med skogfinske kulturminner i 2016, kvenske/norskfinske i 2017 og vil fortsette med de tre andre minoritetsgruppene frem mot 2020.

Fem nasjonale minoriteter

Les mer om de fem nasjonale minoritetene i Norge og deres kulturminner:

 • Røykbadstue på Nedre Øyeren

  Skogfinner

  På grensa mellom Norge og Sverige finnes det mange spor som kan knyttes til skogfinske tradisjoner som svedjebruk og deres karakteriske byggeskikk...
 • Brygga ved Bietilægården.

  Kvener/norskfinner

  Kvener/norskfinner har preget den nordnorske kulturen på flere måter, blant annet gjennom en særegen byggeskikk.Folkegruppen har levd på Nordkalot...
 • Synagogen i Trondheim sett fra gata.

  Jøder

  Mange tenker nok først og fremst på synagoger når en tenker på jødiske kulturminner i Norge, men det finnes også andre kulturminner som er viktige...
 • Tater Millas hus

  Romanifolket/tatere

  Ettersom romanifolket/tatere har vært et reisende folk, finnes det få faste kulturminner knyttet til denne minoritetsgruppen, men møteplasser og s...
 • Flagget til folkegruppen rom

  Rom (sigøynere)

  Faste møteplasser kan være interessante kulturminner knyttet til minoritetsgruppen rom.Rom (tidligere omtalt som sigøynere) har sitt opphav i Asia...