Prosjekter og satsinger

Kulturminne i kommunen

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturmiljø i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturmiljø. Prosjektet legg til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturmiljøplanar og auka kompetanse om bruk og forvaltning av kulturmiljø i kommunane.

Moholmen, Mo i Rana. Kulturmiljø regulert til hensynssone bevaring. Foto: Riksantikvaren

Ein kulturminneplan gir oversikt og kunnskap

Kommunane er viktige som forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø. For å vere best mogleg rusta til forvaltingsoppgåvene, er ein kulturminneplan eit godt verktøy.

Ein kulturminneplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og inneheld ein plan for forvaltinga av desse.

Kommunane definerer sjølve kva kulturminne som er verneverdige og som skal inngå i deira kulturminneplan.

Gjennom arbeidet med å lage ein kulturminneplan får kommunen sett temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarven si rolle i samfunnsutviklinga.

Ein kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistoria og prioriterer kulturminna som ein vil ta vare på for framtida.

Det er difor viktig at kommunen både har kompetanse og kapasitet til å sikra kulturmiljøet i arealforvaltninga, og samtidig kunne bidra med gode råd og rettleiing til eigarar av freda og verneverdige bygg og anlegg.
For å oppnå dette er det viktig å styrke kulturmiljøkompetansen og -kapasiteten regionalt og lokalt.

Viktige punkt i ein kulturminneplan

  • Skildring av og kart over dei viktigaste kulturminna i kommunen
  • Forslag til forvalting og skjøtsel av desse kulturminna
  • Korleis kulturminna skal integrerast i øvrig kommunal planlegging og verksemd
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføring av planen sine målsettingar

Slik kan du gå fram

Det kan være fleire måtar å gå fram på for å lage ein kulturminneplan, sjå rettleiar her.

Her finn du alle rettleiarar for Kulturminne i kommunen

Bagnsbergatn gard er med i kulturminneplanen til Sør-Aurdal kommune. Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren

Bakgrunnen for prosjektet

Det er ei nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. For å nå dette målet, må ein ha oversikt over desse kulturminna i kommunen.

Den tidlegare stortingsmeldinga, St. meld. 35 (2012-2013) – Framtid med fotfeste, la vekt på styrking av den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet, og på kor viktig det er at kommunane skaffar seg oversikt over verneverdige kulturminne gjennom arbeidet med kulturminneplanar.

Ådalsbruk Motormuseum Dei gamle bensinspumpene og museet er med i kulturminneplanen til Løten kommune. Foto: Anke Loska, Riksantikvaren
Stavanger Rådhus er med i Stavanger kommune sin kulturminneplan. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren

Tildeling 2021

Kommunene er fortsatt interessert i å få tilskudd til kulturmiljøplan

En kulturminneplan gir kommunen kunnskap og oversikt over viktig kulturarv. En slik plan er et godt verktøy i arbeidet med plan- og bygningsloven, og for å kunne avklare hvilke områder som for eksempel skal reguleres til bevaring. I tillegg er ofte engasjementet og interessen for arbeidet med kulturminner stor i lokalsamfunnet

I 2021 er det gitt tilskudd til utarbeidelse va 21 kulturmiljøplaner. 10 kommuner fikk tilskudd for første gang, fire sammenslåtte kommuner fikk tilskudd og fem kommuner fikk tilskudd til rullering.

Kommunene som fikk tilskudd er:

Kristiansand, Aukra, Beiarn, Hadsel, Moskenes, Steigen, Øksnes, Selbu, Frøya, Meråker, Hjartdal, Drangedal, Alver, Gol, Hole, Lillestrøm, Marker, Moss og Rælingen.

I tillegg ga vi tilskudd til Oslo kommune for utarbeidelse av kulturmiljøplan for Østmarka i samarbeid med de andre berørte kommunene i området. Finnskogen natur- og kulturpark fikk også tilskudd til utarbeidelse av en samlet kulturmiljøplan for skogfinske kulturmiljøer på Finnskogen.

Tildeling i 2021

Kommunene får 100 000 kroner hver til arbeidet med kulturminneplaner. Riksantikvaren gir også tilskudd til fylkeskommunene og Sametinget, slik at de kan bistå kommunene. for eksempel i form av opplæring, kurs eller nettverksarbeid. Flere regioner har prioritert dette arbeidet og satt av både fylkeskommunale midler og arbeidskapasitet. Det er tildelt kr 1,6 mill til slike samarbeidsmodeller i 2020.

Det ble også gitt mulighet for å søke om tilskudd til forprosjekt/pilotprosjekt kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern – samarbeid om regionale rådgivningstjenester for både kommuner og private eiere. Vi mottok 30 søknader og ga tilskudd til 12 søkere i 11 prosjekter. Innlandet fylkeskommune, Sametinget, Troms og Finnmark fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune fikk tilskudd til å finne løsninger på hvordan de regionale rådgivningstjenestene kan organiseres i deres regioner. I tillegg fikk disse samarbeidene tilskudd:

Grue kommune og Norsk skogfinsk museum

Folldal kommune og Folldal gruver

Bodø kommune og kommunene i Salten-regionen

Suldal kommune og Ryfylkemuseet

Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen, Lyngen og Storfjord kommuner og Nord-Troms museum

Melhus kommune og Stiftelsen Prestegårdslåna

Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Sveio og Tysnes kommuner og Sunnhordland museum

Fredrikstad kommune i samarbeid med kommunen Moss, Halden og Sarpsborg og Viken fylkeskommune

Tilskuddsbeløpene er mellom kr 100.000 og kr 300.000

Vi ønsker alle lykke til med arbeidet!

Spørsmål om KIK?

Ta kontakt på kik@ra.no.

Søk KIK-midlar

Kommunane kan søke tilskot til utarbeiding av kulturminneplan, kompetansemodell og kunnskapssenter.

Frist for 2021 var 15. februar.

Riksantikvaren sender invitasjonsbrev til fylkeskommunane som vidaresender til kommunane.

Invitasjonsbrev kan du lese her

Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunene 2019-2022

Statuskart

Klikk på bilete for å sjå statuskart

Riksantikvaren gratulerer med ferdig kulturminneplan!

Lyngdal (tidligere Audnedal)
Røros
Vardø
Nord-Aurdal 
Os
Smøla
Surnadal

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 27. oktober 2021