r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturminne i kommunen (KIK)

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminne i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturminne. Prosjektet legg til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturminneplanar.

Kommunane er viktige som forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø. For å vere best mogleg rusta til forvaltingsoppgåvene, er ein kulturminneplan eit godt verktøy.

Målet er at 90 % av alle kommunane i landet skal ha stadfesta planar med eit særskild fokus på kulturminne innan 2020.

Ein kulturminneplan gir oversikt og kunnskap

Ein kulturminneplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og inneheld ein plan for forvaltinga av desse.

Kommunane definerer sjølve kva kulturminne som er verneverdige og som skal inngå i deira kulturminneplan.

Gjennom arbeidet med å lage ein kulturminneplan får kommunen sett temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarven si rolle i samfunnsutviklinga. Ein kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistoria og prioriterer kulturminna som ein vil ta vare på for framtida.

Bakgrunnen for prosjektet

Det er ei nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. For å nå dette målet, må ein ha oversikt over desse kulturminna i kommunen. 

St. meld. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste legg vekt på styrking av den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet, og på kor viktig det er at kommunane skaffar seg oversikt over verneverdige kulturminne i kommunen gjennom kulturminneplanar.

KIK-prosjektet er ein del av Riksantikvarens satsing for ei kunnskapsbasert, målretta og effektiv kulturminneforvalting.

Kraftverket ved Kviafossen. Les meir om dette og andre kulturminne i Eid i kulturminneplanen til Eid kommune. Foto: Gerd Fløde Bjørlo, Eid kommune

Hammer bru er eitt av dei prioriterte kulturminna i kulturminneplanen til Høylandet kommune. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren

Spørsmål om KIK?

Ta kontakt på kik@ra.no.

Årets konferanse om kulturminner i kommunen

Innleggene fra konferansen kan hentes her

Gratulerer med ferdig kulturminneplan!

Gratulerer til Sør Aurdal kommune med vedtatt kulturminneplan.

Gratulerer til Løten kommune med vedtatt kulturminneplan.

Vi gratulerer Lyngdal kommune med vedtatt kulturminneplan.

Vi ynskjer å gratulere Ulvik kommune med vedteken kulturminneplan.

Samarbeid med frivillige

Frivillige er en viktig ressurs for kommunen i arbeidet med kulturminneplaner. Her er noen gode råd for samarbeidet.

Kulturminner på Facebook

Facebook kan være en fin kanal for å engasjere lokalbefolkningen og få mer kunnskap om lokale kulturminner. 

Her er noen eksempler:

Kulturminneplan for Kvam
Kulturminneplan for Åmli
Kulturarven i Eid
Kulturminne i Sveio
Kulturminne i Radøy kommune