r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Tilskot

Eigarar eller forvaltarar av kulturminne kan søkje om tilskot til tiltak som for eksempel istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finn du informasjon om kva du kan søkje om tilskot til, målgrupper og korleis du kan gå fram for å søkje.

Kva kan du søkje om tilskot til?

Meir informasjon om dei ulike tilskotsordningane for 2019 og tidsfristar finn du i dette rundskrivet frå Klima- og miljødepartementet.

Generelle krav for å få tilskot

For å få tilskot frå Riksantikvaren, gjeld desse krava for:

Andre tilskotsordningar

Det finst også tilskotsordningar for kulturminne, kulturmiljø og landskap som forvaltast av andre enn Riksantikvaren.

Les meir om andre tilskotsordningar her.

Hovudføremålet for kulturminneforvaltninga er å hindre tap av kulturminne, kulturmiljø og landskap, og ta vare på kulturminne som bruksressursar og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Tilskotsmidlane må ein sjå i denne samanheng.