OM - Energisparing

Energimerking

Ordningen med energimerking av hus har som mål å skape større bevissthet om sparing av energi, og har sitt utgangspunkt i EUs energidirektiv.

Kravet til merking gjelder alle nye bygg og de fleste bygg/boliger når de selges.
En del bygningstyper er unntatt fra plikten til å ha energiattest.

Karakter fra A til G

Når vi energimerker en bygning eller bolig får den en karakter fra A til G for byggets/boligens behov for energi og en tilsvarende karakter (fra rød til grønn) for hvor miljøvennlig energikilden som brukes er.

Karakteren C angir dagens krav etter plan- og bygningsloven. A-B tilsvarer et passivhus eller en lavenergibygning. Eldre bygninger ender gjerne i nedre del av denne skalaen. Energikilde-karakteren gir dårlig karakter for fyring med fossilt brennstoff og elektrisitet, mens fornybare energikilder, som vedfyring, pellets og solvarme, gir god karakter. Det er verdt å merke seg at vedfyring gir dårligere resultat enn fyring med pellets. Grunnen til det er at man antar at det i praksis ikke fyres like mye med ved fordi det krever større innsats enn dersom man har en automatisk mater av pelletsovnen.

Unntak fra kravene

En del bygningstyper er unntatt fra plikten til å ha energiattest. Dette omfatter blant annet frittstående bygninger på mindre enn 50 m² og eldre bygninger som benyttes til gudstjenester eller andre religiøse formål.

Bygninger som er vernet (dvs. vernet gjennom plan- og bygningsloven eller kulturminneloven) er unntatt fra kravet om energimerking dersom gjennomføring av energisparetiltak ikke er gjennomførbart på grunn av vernekravene. I praksis vil det være mulig å gjennomføre tiltak på nesten alle bygninger som er vernet, så dette unntaket har liten praktisk betydning.

Utfyllende lenker

Energimerkeforskriften for bygninger 

Oppvarmingskarakterer hos energimerking.no

Energikarakterer hos energimerking.no

Publisert: 11. mars 2020 | Endret: 8. februar 2022