Lille Hjortnes

Lille Hjortnes i Munkedamsveien på Skillebekk er et sjeldent eksempel på en av Oslos godt bevarte byløkker som fremdeles er i bruk.

«Byløkker» i hovedstaden

Fra slutten av 1700-tallet og gjennom 1800-tallet var det i hele Europa vanlig at de mest velstående deler av befolkningen etablerte seg med eiendommer utenfor de opprinnelige bygrensene.

Der kunne de trekke seg tilbake i landlige omgivelser skjermet fra byen gryende sosiale problemer. Så også i Christiania, der disse eiendommene ble betegnet som «løkker».

I Christiania ble det fra rundt 1820 vanlig å bruke løkkeeiendommene til helårsboliger i stedet for sommerboliger med husholdningsjordbruk.

Løkken Lille Hjortnes

Eiendommen Lille Hjortnes består av tre bygninger, hovedbygning med stallbygning/ uthus og et anneks omgitt av en hage.
Hovedbygningen er en to-etasjers empirebygning med kjeller og har utvendig liggende panel.

Stallbygningen/ uthuset er i to etasjer og sammenbygget i vinkel med hovedhuset.

Hovedbygningen er sannsynligvis oppført rundt 1838 – 1839, og tilbygget noe senere.
Annekset i mur er oppført i 1862, som et resultat av murtvangen som ble innført i byen fra 1858.

Hagen ligger i hellende terreng, med anlagte steinsatte terrasseringer. Det er også brukt brostein som innramming til bedene. Eldre bilder og kart viser at det har vært flere stier i hagen og kjerrevei opp til gårdsrommet.

På Lille Hjortnes er det aldri vært drevet jordbruk, og den kan dermed betegnes som en «villaløkke».

Kulturminnet Lille Hjortnes

Lille Hjortnes dokumenterer 1800-tallets løkkebebyggelse, spesifikt de sene løkkene som ble direkte bebygd med bolighus, og kulturminnet forteller dessuten en viktig historie om utviklingen av den historiske bymarka fra utmark til privatisert, bebygd område.

Bygningene på Lille Hjortnes er i god stand og har siden begynnelsen av 2000-tallet gjennomgått omfattende rehabilitering og hatt kontinuerlig vedlikehold. Både hovedhuset og annekset er i dag brukt til bolig.

Både Drammensveien og Munkedamsveien var utpregede løkkeveier med løkker på begge sider. Lille Hjortnes er et av få spor som er igjen av løkkene som en gang lå langs Munkedamsveien.

Lille Hjortnes. Foto: Ingrid Melgaard Riksantikvaren
Lille Hjortnes Tunet på Lille Hjortnes sett fra Munkedamsveien, med annekset bakenfor og deler av hagen mot gaten. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Lille Hjortnes som et kulturhistorisk viktig eksempel på et løkkeanlegg fra midten av 1800-tallet med endringer som er gjort fram til 1950.

Lille Hjortnes skal bevares som en arkitektonisk og bygningshistorisk representant for en bebyggelsesform og funksjon for løkkene rundt Kristiania på 1800-tallet.

Lille Hjortnes Anneks Annekset og hovedbygningen på Lille Hjortnes sett fra siden med den øvre delen av hagen. Foto: Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Formålet med fredningen av området rundt bygningene er å bevare virkningen av bygningene i sitt miljø ved at det fortsatt skal være et åpent og ubebygd areal rundt dem. Formålet med fredningen kan i sin helhet leses i fredningsbrevet.

Omfanget av fredningen

Hovedhuset med pikeværelser (tilbygg mot øst), uthuset, annekset og området rundt eiendommen inklusive konstruksjoner og forstøtningsmur med vegetasjon er fredet.

For hovedhuset, uthuset og annekset er hovedelement som materialbruk, overflatebehandling og detaljering som vinduer, dører og listverk også fredet.
Fredningen omfatter også utomhusområdet på eiendommen med støttemur og vegetasjon.

Fredningsomfanget er ytterligere beskrevet i fredningsbrevet.

Kart Lille Hjortnes

 • Fredningsår

  23.06.2017

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800-tallet

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Boligeiendom