Nyheter

Frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år. For å synliggjøre og skape engasjement rundt det store arbeidet de frivillige gjør, er det i år bevilget 2,5 millioner kroner som skal gis i tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer.

Publisert: 6. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Historisk vei opp mot Byklumøygar, Åseral Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilget 2,5 millioner kroner som skal brukes til å løfte fram og støtte lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier.

Dette kan man søke om

Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000.

Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende historiske ferdselsårer. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer.

Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Søknadsprosess

Interesserte lag og foreninger må sende søknad til regionalforvaltningen,  som videre prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren. Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022.

Søknadsfrister lokalt vil være fra og med 15. februar. Søkere bør sjekke hvilken frist som gjelder i sin fylkeskommune.

Regionalforvaltningen må oversende søknadene og prioriteringene til Riksantikvaren senest fredag 1. april 2022.

Tilhører du en frivillig organisasjon eller lignende, og ønsker å søke?

Søknader skal sendes regionalforvaltningen. Ta kontakt med din fylkeskommune (liste under), eller Sametinget for nærmere informasjon.

Viken
Innlandet
Vestfold og Telemark
Agder
Vestland
Trøndelag
Troms og Finnmark
Rogaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo