Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Frivillighetsstrategien på høring

Riksantikvaren sender ny Frivillighetsstrategi på høring. –Det frivillige engasjementet er uvurderlig for kulturmiljøforvaltningen, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Nå ser vi frem til å få innspill på det nye strategiutkastet.

Publisert: 10. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Ungdommer som arbeider på jekta Pauline i solskinn og rolig sjø
Det er mye læring og mestring i å håndtere et stort seilfartøy. Hver sommer arrangerer Forbundet KYSTEN ungdomsseilaser der man lærer praktisk sjømannskap gjennom en sosial og hyggelig uke. De frivillige formidler kunnskap og kompetanse som for lengst er borte fra utdanning og arbeidsliv. Her jekta «Pauline» med mannskap fra Innherred kystlag. Foto: Sveinung Uddu Ystad

For Riksantikvaren er det viktig å legge til rette for et bredt frivillig engasjement for kulturmiljøvern. Det er et overordnet politisk mål å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner og frivillig arbeid, og strategien skal være et bidrag til å opprettholde og utvikle frivillig sektor på kulturmiljøfeltet. Strategien skal legge føringer for Riksantikvarens arbeid rettet mot frivillig sektor.

Engasjement er ett av tre nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, vedtatt i Stortingsmeldingen om kulturmiljø. Målsettingen er at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. Frivillig sektor er helt avgjørende for å nå dette målet.
– Vi vil at strategien skal bli et redskap for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom forvaltning og frivillighet, sier Geiran, og vi ønsker å tydeliggjøre våre respektive roller og ansvar. Frivillighet bringer så mye positivt med seg, og vi vet at det skaper engasjement, fellesskap, inkludering, samt håndfaste resultater i form av at kulturarven blir tatt vare på lokalt og nasjonalt.

Stort spenn i frivilligheten

Innen kulturvernet spenner frivilligheten fra organisasjoner som tar vare på verneverdige fartøy, bygninger, samferdselsanlegg, veterantog, veteranbiler og kulturlandskap, til organisasjoner som tar vare på den immaterielle kulturarven som handverk, lokale mattradisjoner, folkedans og språk. Likevel er det slik at frivilligheten er ikke en erstatning for offentlig virksomhet, og for Riksantikvaren er det svært viktig at de frivillige organisasjonene er uavhengig av forvaltningen.

– Vi ser også at frivilligheten er i endring, sier Geiran. – Riksantikvaren ønsker også å komme den mer uorganiserte, spontane frivilligheten i møte sammen med de etablerte organisasjonen.

Forslaget til Frivillighetsstrategi består av seks nye mål med hver sine satsingsområder og en handlingsplan. Målene er som følger:

  • Frivillige organisasjoner involveres i utvikling av nasjonale strategier, føringer og praksisutvikling som berører deres arbeidsfelt.
  • Riksantikvaren bistår frivillige organisasjoner.
  • Det er etablert samarbeidsarenaer mellom kulturmiljøforvaltningen og frivillige organisasjoner.
  • Riksantikvaren samarbeider i særskilte satsinger med frivillige organisasjoner på kulturmiljøfeltet.
  • Riksantikvaren arbeider for at rammevilkårene for frivillig sektor bedres
  • Frivillige organisasjoner og kulturmiljøforvaltningen bistår hverandre med å utvikle og dele kompetanse og kunnskap.

Høringsfristen er 30. mai. Strategien skal være ferdig til lansering i august.
Send innspill til postmottak@ra.no