Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Forslag til fredning av kulturmiljø i Henningsvær i Vågan kommune

Forslag til fredning av Henningsvær kulturmiljø ligger til høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding 7. januar 2021

Publisert: 30. september 2020 | Endret: 29. januar 2024

Henningsvær. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Henningsvær er et av om ikke landets største fiskeværFiske har vært en av de tre viktigste næringene i Norge sammen med landbruk og industri. Lofotfisket og dets store betydning nasjonalt sett er i liten grad representert blant fredningene, og derfor er Henningsvær og historien dette kulturmiljøet representerer foreslått fredet.  

På 1800-tallet vokste fiskeværet kraftig på grunn av stor etterspørsel etter torsk i Europa, med både boliger og bruksbygninger, i tillegg til at infrastruktur som fyr, dampskipruter og telegraf ble utviklet.  Motoriseringen av fiskebåtene og den fortsatte veksten i fiskeriene på 1900-tallet medførte ytterligere utvikling av havna, boliger og forretningsvirksomhet.  

Endringer i fiskeripolitikken, nedgang i fiske og effektivisering av fiskerinæringen, utvikling av veinett og fremvekst av blant annet reiselivsnæring fra 1970-tallet av har også satt sine spor i Henningsvær, både i form av fergekai, nye bygg knyttet til reiseliv og industri og gjennom at mange eldre bygninger har fått eller har behov for ny bruk.  

Denne historien vises i dagens bygningsmasse, utendørs konstruksjoner som kai, molo og fiskehjeller og det øvrige uteområdet innenfor det foreslåtte fredningsområdet. 

Formålet med den foreslåtte fredningen av Henningsvær kulturmiljø er kort sagt: 

  • å bevare stedet som en kilde til opplevelse og kunnskap om et av landets historiske viktigste fiskevær 
  • å legge til rette for at Henningsvær fortsatt kan være og videreutvikles som et levende sted med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet. 

Les mer om fredningsprosessen på www.ra.no/henningsvaer 

Henningsvær under Lofotfisket i 2020
Henningsvær under Lofotfisket i 2020. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/09940

Høringsfrist: 7. januar 2021

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

Jorun Aresvik Hals, prosjektleder. E-post: jorhal@ra.no

 

Ler mer om fredningsprosessen her

www.ra.no/henningsvaer