Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høring : Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder og Buskerud

Riksantikvaren har sendt forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) på høring for Agder og Buskerud. NB! Høringsfrister er utsatt til 15. juni 2020.

 

Publisert: 15. januar 2020 | Endret: 30. januar 2024

Landskapsbilde av Ål
Stølar i Ål, Ål kommune Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune

Høringsfrister er utsatt for KULA i Agder og Buskerud

Grunnet den pågående situasjonen rundt koronaviruset er høringsfristene utsatt til 15. juni 2020.

Utkastene omfatter åtte landskap i Agder og 16 landskap i Buskerud som Riksantikvaren foreslår skal inngå i KULA-registeret. Landskapene skal vise det kulturhistoriske mangfoldet i fylkene av interesse i nasjonal sammenheng. KULA-områdene omfatter landskap i rurale områder og viser blant annet spor etter ulike næringsveger, ferdsel og bosetting.

I Agder inngår disse åtte landskapene i høringsutkastet:

 • Heibergheiane i Setesdal Vesthei, Sirdal, Valle og Bykle kommuner
 • Rygnestad og Flateland, Valle kommune
 • Valle i Setesdal, Valle kommune
 • Sandnes, Åraksbø og Skore, Bygland kommune
 • Knaben og Knabeheia, Kvinesdal kommune
 • Kjellnes og Hågåsen, Flekkefjord kommune
 • Vest-Lista, Farsund kommune
 • Innseilingen til Kristiansand, Kristiansand kommune

I Buskerud inngår disse 16 landskapene i høringsutkastet:

 • Joleim – Grøte, Hemsedal kommune
 • Stølar i Ål, Ål kommune
 • Leveld, Ål kommune
 • Vassfaret, Flå og Nes kommuner (+ Sør-Aurdal i Oppland)
 • Bergensbanen og Rallarvegen, Hol kommune
 • Dagali-Seterdalen, Hol og Nore og Uvdal kommuner
 • Dyregravshalle, Nore og Uvdal kommune
 • Smådøldalen, Nore og Uvdal kommune
 • Uvdal kirkebygd og omegn, Nore og Uvdal kommuner
 • Eggedal kirkebygd, Sigdal kommune
 • Nedre del av Krøderen, Krødsherad kommune
 • Steinssletta-Norderhov, Hole og Ringerike kommuner
 • Rollag kirkebygd, Rollag kommune
 • Blaafarveværket, Modum kommune
 • Aker-Smørgrav-Berg, Øvre Eiker kommune
 • Løkkelandskapet, Kongsberg kommune

Landskapet har alltid vært i endring, men tempoet og omfanget av endringene i vår tid øker i en slik grad at viktige verdier står i fare for å gå tapt. Utfordringen er å forvalte landskap på en måte som både bevarer og videreutvikler det i et langsiktig perspektiv.

Med KULA-registeret vil Riksantikvaren bidra til at nasjonalt viktige landskap blir ivaretatt i planleggingen. Dette er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og blir gjennomført i nært i samarbeid med regional kulturminneforvaltning og med involvering av kommunene. Kulturminneforvaltningen sier med KULA-registeret klart ifra om hvilke landskap som har nasjonale interesser, og ønsker med dette å bidra til en mer forutsigbar arealplanlegging. Registeret skal være et verktøy for kommunenes og ulike sektorers planlegging. Det er ferdigstilt for Østfold (2015), Hordaland (2016) og Troms (2018) og arbeidet pågår nå i de fleste fylker.

Høringsutkastene blir sendt til kommuner, regionale og statlige myndigheter og til organisasjoner på fylkesnivå med frist 1.04.2020.
Høringsdokumentene er utarbeidet av Riksantikvaren med utgangspunkt i utkast skrevet av fylkeskommunene.