Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Akkasaari / Kjerringholmen

Akkasaari / Kjerringholmen er et kulturhistorisk viktig eksempel på den skogfinske tradisjonen med å gravlegge midlertidig i påvente av å komme til vigslet jord. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 27. juli 2022.

Publisert: 13. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Akkasaari / Kjerringholmen ligger i Røgden i Grue kommune, omsluttet av skogslandskap, midt i kjerneområdet for den tidligere skogfinske bosetningen. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Omfang

Forslaget om fredning etter kulturminneloven § l5 omfatter hele holmen med tre kjente finnegraver (Askeladden ID 226209). Holmen som foreslås fredet er vist på kartene nedenfor:

Begrunnelse for fredningen

Akkasaari, eller Kjerringholmen som holmen kalles på norsk, ligger i innsjøen Røgden i Grue kommune, helt på grensen mellom Norge og Sverige. Det er registrert tre finnegraver her. Gravene ligger på toppen av holmen, og er i dag synlige som tre nedsenkninger i terrenget.
Gravene ligger åpent, omringet av høye grantrær. Akkasaari i Røgden ligger sentralt i det som er kjent som kjerneområdet for den skogfinske
bosetningen på Finnskogen. Røgden ligger i et stort sammenhengende skoglandskap, og utgjorde et sentrum for den skogfinske innvandringen på 1600-tallet som fant sted i grensetraktene mellom Norge og Sverige, i nordre Värmland og østre del av Sør-Hedmark. Finnskogen er derfor
et sentralt område for skogfinsk tradisjon og identitet. Akkasaari / Kjerringholmen er fremdeles et sted mange forbinder med tradisjonen med midlertidig gravlegging, og er et sted knytter seg minner, tro og tradisjon til.

Etter tradisjonen på Finnskogen i Norge var det en vanlig skogfinsk skikk å gravlegge døde midlertidig på holmer sommerstid mens man ventet på snø og vinter, og dermed framkommelighet på vinterføre. Det var mye enklere å ta seg fram om vinteren for å komme til kirken for å få gjennomført begravelse. Begravelse på holmer i innsjøer var en tradisjon som skogfinnene tok med seg fra Finland. Særlig betydning fikk denne tradisjonen for en skogfinsk bosetning preget av lange avstander i et stort skoglandskap.

Fredningen inngår i Riksantikvarens arbeid med kulturminner knyttet til kulturminner etter våre nasjonale minoriteter. Akkasaari / Kjerringholmen er vurdert til å ha nasjonal verdi som et kulturmiljø etter vår nasjonale minoritet skogfinnene, og inngår i denne sammenheng som del av
en helhet av flere kulturminner som samlet forteller ulike deler av den skogfinske historien i Norge.

Hvor skal eventuelle merknader sendes?

Merknader og innspill sendes innen 29. juli 2022, elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til: Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Marit Vestvik på e-post: marit.vestvik@ra.no