Nyheter

Ny veileder: Konsekvensutredninger av klima og miljø

Miljødirektoratet lanserer en ny digital veileder, der formålet er å sikre at det tas hensyn til klima og miljø når en plan eller et tiltak er under planlegging.

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Veileder for konsekvensutredninger

Hvilke konsekvenser får det å bygge i naturen? Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, må vi vurdere hvilke konsekvenser utbyggingen kan få for klima og miljø. En konsekvensutredning er et viktig grunnlag for å ta gode beslutninger om fremtidig bruk av arealer.

Konsekvensutredningen gir nødvendig kunnskap for politiske beslutninger. Mange av de viktigste beslutningene på miljøområdet tas i kommunene. Tilstrekkelig kunnskap om klima og miljø er avgjørende for at kommunene skal ta miljøhensyn i sine beslutninger.

Forskrift om konsekvensutredninger bidrar til å ta vare på naturverdier, og følger opp regjeringens politikk for forvaltning av naturmangfold i Norge.

Ny metode for konsekvensutredning av klima- og miljøtema

Veilederen forklarer hvordan forskrift om konsekvensutredninger skal brukes, og presenterer en ny metode for å utrede miljøkonsekvenser. Alle relevante miljøtema som gjelder utredningsområdet gjennomgås og vurderes:

  • Hvilke verdier fins i området der planen eller tiltaket er tenkt gjennomført?
  • Hvordan vil planen eller tiltaket påvirke området, og hvilke konsekvenser gir dette?
  • Hvordan skal vi vurdere ulike alternativer for å gjennomføre tiltaket eller planen?

Metoden omfatter disse miljøtemaene: Naturmangfold, landskap, kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klimagassutslipp, vannmiljø og økosystemtjenester.

Hvordan ta hensyn til klima og miljø i arealplanlegging?

Veilederen gir hjelp til å:

  • avgjøre når et tiltak eller en plan skal konsekvensutredes
  • vise hvem som har ansvar og hvilke krav som stilles til aktørene i en konsekvensutredning
  • vise hvordan vi innhenter nødvendig kunnskap
  • klargjøre prosessen og stegene som kreves for å gjennomføre en konsekvensutredning
  • vise hvordan vi kan sammenstille og presentere resultatene av en konsekvensutredning