Om Riksantikvaren

Om kulturminne­forvaltingen

Her er en kort oversikt over aktører, ansvar og oppgaver i kulturminneforvaltningen. Du finner også informasjon om endringene i kulturminneforvaltningen fra 2020 nederst på denne siden.

Tinden handelssted - to bygninger
Tinden Handelssted på Tindsøya i Øksnes kommune i Vesterålen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Riksantikvaren

 • skal iverksette regjeringens politikk og gi grunnlag for politikk
 • er Klima- og miljødepartementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø
 • har frednings-, innsigelses- og klagemyndighet
 • er dispensasjonsmyndigheten for utvalgte kulturminner. Dette gjelder de fire store middelalderbyene samt enkelte bygninger og anlegg
 • har ansvar for kirkeforvaltning
 • er systemforvalter, det vil si har ansvar for utvikling av digitale tjenester som sikrer en enhetlig kulturminneforvaltning og forvalte sentrale data om kulturminner i offentlig forvaltning

Fylkeskommunen/Sametinget

 • har ansvar for kulturminner i fylkene og for kulturminner i samiske områder
 • har ansvar for å ivareta kulturminner i arealplan dvs. sørge for at det tas hensyn til kulturminner og -miljøer i planleggingen, også på kommunenivå
 • har vedtaksmyndighet etter kulturminneloven for de fleste kulturminner jf. ny ansvarsforskrift
 • kan forberede saker for Riksantikvaren
 • har ansvar for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og planbestemmelse

Kommunene

 • har ansvar for å ivareta og legge til rette for bruk av kulturminner, kulturmiljø og landskap i areal- og samfunnsplanleggingen. Plan- og bygningsloven er det viktigste juridiske verktøyet, men kommunen har også andre virkemidler, som for eksempel tilskudd og fritak for eiendomsskatt.
 • noen bykommuner har byantikvar. I tillegg har noen kommuner stillinger med tilsvarende oppgaver

De arkeologiske museene

De arkeologiske museene er faglige rådgivere for Riksantikvaren for arkeologiske kulturminner på land og under vann.
Arkeologiske kulturminner er automatisk fredet etter kulturminneloven. Utgravninger kan bare utføres etter dispensasjon fra fredningsbestemmelsene.

De arkeologiske landsdelsmuseene:

 • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • NTNU vitenskapsmuseet, Trondheim
 • Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Disse museene har ansvar for arkeologi under vann:

 • Norsk Maritimt Museum, Oslo
 • Museum Stavanger
 • Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
 • NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
 • Tromsø museum – Universitetsmuseet

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker de arkeologiske kulturminnene fra middelalderen. Dette gjelder kirkesteder, klostre, borganlegg og de åtte middelalderbyene (Bergen, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg).

Sysselmannen på Svalbard

Kulturminnevernet på Svalbard administreres av Sysselmannen, som bestemt i svalbardmiljøloven.

Kontakt Riksantikvaren

Åpningstider:
08.00 – 15.45 (vintertid)
08.00 – 15.00 (sommertid)

Besøksadresse
Dronningens gate 13, 0152 Oslo (Google maps)

Postadresse
Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Sentralbord: +47 22 94 04 00
Biblioteket: +47 22 94 05 40
Arkivet : +47 92 20 53 54
Pressevakt: +47 404 65 153

E-post: postmottak@ra.no

Digisak

Digisak er en ny søknadsportal for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen.

Les mer om Digisak her

Kulturminneforvaltning 2020

Kulturminneforvaltning 2020 (KF2020) er et prosjekt som skal forberede og bidra til å gjennomføre overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen fra og med 1. januar 2020.

KF2020 utvikler digitale tjenester og utarbeider veiledningsmateriell i forbindelse med den endrede ansvarsfordelingen innen kulturminneforvaltningen. Blant de digitale tjenestene er søknadsportalen Digisak og innsynsløsninger for tilgang til sakshistorikk fra Riksantikvarens arkiv.

Parallelt med regionreformen

Regionreformen trer i kraft i Norge 1.1.2020. Samtidig overføres flere oppgaver innen kulturminneforvaltningen fra et statlig til et regionalt nivå.

Hovedendringene er:

Fra 2020 skal fylkeskommunene overta forvaltningsansvaret fra Riksantikvaren for:

 • en større andel av de statlig eide bygningene og anleggene som er fredet (Statens kulturhistoriske eiendommer)
 • de fleste arkeologiske kulturminnene som er fredet
 • fredete og vernede fartøy
 • ikke-kirkelige middelalderbygg

Tilskuddsordninger:

Fra høsten 2020 overtar fylkeskommunene behandlingen av søknader innen disse tilskuddsordningene:

 • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
 • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73)
 • tilskudd til fartøyvern (post 74)

Da blir ordningen slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket etter søknad. Slik fungerer ordningen allerede i dag når det gjelder  tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (post 71).

I de andre tilskuddsordningene innenfor kulturminneforvaltningen skjer det ingen endring i ansvarsfordelingen.

Hva betyr det?

At fylkeskommunene overtar forvaltningsansvaret, betyr at de blir den rette myndigheten til å gi dispensasjoner fra kulturminneloven. Slik er det allerede når det gjelder privateide, fredete bygninger.

Riksantikvaren vil være et fagdirektorat med overordnet myndighet, mens den konkrete oppgaveløsningen i større grad skjer i fylkeskommunene. Søknader om dispensasjoner og tilskudd skal sendes dit.

Riksantikvaren skal fortsatt være vedtaksmyndighet for fredninger, innsigelsesmyndighet og klagemyndighet.

Hva forvalter Riksantikvaren?

Riksantikvaren beholder ansvaret for en del av de fredete statlige eiendommene. Disse står oppført på listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal forvalte som før, fra 2020. Alle objektene på listen blir merket i Askeladden som Riksantikvarens ansvarsområde. Det er vedtatt en egen prosess for eventuelle nødvendige endringer av listen.

Alle søknader om dispensasjon knyttet til eiendommene på Riksantikvarens liste skal sendes til Riksantikvaren og behandles der. Klima- og miljødepartementet vil være klageinstans i disse sakene.

For regionalforvaltningen

Prosjektet har en egen nettside for regionalforvaltningen, med informasjon for saksbehandlere om den praktiske gjennomføringen av KF2020:
www.riksantikvaren.no/kf2020

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 21. september 2020