Prosjekter og satsinger

Litteratur om statens kulturhistoriske eiendommer

Overordnet litteratur

 

Egede-Nissen, H.: Fra nasjonalisme til rasjonalisme. Husrom for Den norske stat 1905-2005. Oslo : Moderniseringsdepartementet, 2005

Jarmund, G.: Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. Oslo : Riksantikvaren, 1994

Risåsen, G.T.: Staten bygger. Oslo : Forlaget Press og Statsbygg, 2003

Rognerød, D.-I.: På historisk grunn. En kulturhistorisk reise til statlige eiendommer. Oslo : Orfeus i samarbeid med Statsbygg, 1997

Statens gamle bygninger. I: Årsberetning for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 89(1933). S. 45-168. Oslo, 1935

Statens gamle bygninger. I: Årsberetning Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 90(1934). S. 65-160. Oslo, 1936

Staten bygger. Byggekunst, 66(1984)nr. 5. Oslo : Norske arkitekters landsforbund, 1984. (Temanummer)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Pedersen, S.H.: Bygninger for barnevernet. Historikk. Oslo, 2008

Finansdepartementet

Eldal, J.C.: «Kontroll og sikker forvaring – funksjon og form i norske tollboder før funksjonalismen». I: Fortidsminneforeningen. Årbok, 163 (2009), s. 137-150

Eldal. J.C.: «Til pryd og nytte. Stil og form i norske tollboder». I: Fortidsminneforeningen. Årbok, 164 (2010), s. 145-154

Høiden, B.: Norske tollboder. Oslo : Toll- og avgiftsdirektoratet, 2000

Landsverneplan for Tollvesenets kulturhistoriske bygninger. Oslo : Toll- og avgiftsdirektoratet, 2013

Forsvarsdepartementet

Landsverneplan for Forsvaret. Verneplan for eiendommer, bygninger og anlegg. Oslo : Forsvarets bygningstjeneste, 2000

Borhaven, C.:  Verneplan Akershus festning. Oslo : Forsvarets bygningstjeneste, 1998

Egede-Nissen, H. og Havran, R.L.: Verneplan Fredrikstad festning. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Egede-Nissen, H. og Havran, R.L.: Verneplan Fredriksvern verft. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Egede-Nissen, H. og Havran, R.L.: Verneplan Oscarsborg festning. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Egede-Nissen, H. og Havran, R.L.: Verneplan Vardøhus festning. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Fulsebakke, E.H.: Verneplan Kristiansten festning. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Hammer, E.: Verneplan De verdalske befestninger. Oslo : Forsvarsbygg, 2011

Havran, R.L.: Verneplan Hegra festning. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Hjelmeland, B.-A. og Havran, R.L.: Verneplan Karljohansvern. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Johannessen, L.J.: Verneplan Møvik fort, Austrått fort og Trondenes fort. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Neubert, P., Egede-Nissen, H. og Havran, R.L.: Verneplan Fredriksten festning. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Neubert, P. og Doupovec, R.: Verneplan Kongsvinger festning. Oslo : Forsvarsbygg, 2006

Helse- og omsorgsdepartementet

Hammer, E. (red.): Rom for helse. Hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Landsverneplan for helsesektoren. Oslo : HOD, 2012

Jordåen, R.: Helsebygg i Noreg – ei historisk oversikt. Oslo : HOD, 2006

Justis- og beredskapsdepartementet

Kjus, A.: Justissektorens værelser. Landsverneplan for justissektoren – historikk. Oslo : Justis- og politidepartementet, 2010

Klima- og miljødepartementet

Harsson, B.G.: Verneplan for kart og oppmåling. Hva vi bør ta vare på i Norge fra klassisk oppmåling gjennom mer enn 200 år. Hønefoss : Statens kartverk, 2011

Vesterkjær, S.S.: «Hytter og hus og ingen borge». Historiedel. Landsverneplan for miljøvernsektoren. Oslo : Miljøverndepartemenet, 2008

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Elton, L.: Regjeringskvartalet 1906-1996. The Government Administration Complex. Oslo : Statsbygg, 1996

Flokkmann, I.B.: Prestegårder. Fortid, nåtid og fremtid. Oslo : Fortidsminneforeningen, 1975

Kolle, H.: Statens sentrale bygningar i Noreg 1536-2007. Landsverneplan for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Historiedel. Oslo : FAD, 2008

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om vernverdi og ny bruk. Oslo : Riksantikvaren, 2013

Kunnskapsdepartementet

Figenbaum, P. og Skeie, J.: Kunnskapens byggverk. Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet. Historiedel. Oslo : KD, 2011

Verneplan for UMB, del 1. Universitetet for miljø- og biovitenskap. Bygninger og park i det sentrale universitetsanlegget. Ås : UMB, 2006

Landbruks- og matdepartementet

Fageraas, K.: Mellom næring og samfunnsoppdrag. Skog- og utmarksforvaltning på statens grunn gjennom 150 år. Namsos : Statskog, 2009

Skarstad, H.J.: Landsverneplan for Bioforsk. Del 1: Forsøkshistorie 1889-2006Del 2: Verna bygningar og kulturmiljø. Ås : Bioforsk, 2010

Nærings- og fisekeridepartementet

Historiske linjer. Verneplan for Telenors bygninger og installasjoner . Oslo : Norsk Telemuseum i samarbeid med Riksantikvaren, 1998

Høvås, E. og Nynäs, H.: Landsverneplan Statkraft 2010. Oslo : NVE, 2010

Jacobsen, Mona: M². Et streiftog gjennom Entra Eiendoms bygninger. Oslo : Entra, 2005

Olje- og energidepartementet

Kulturminner i norsk kraftproduksjon. En evaluering av bevaringsverdige kraftverk (KINK). Oslo : NVE, 2006

Riibe, S. og Weyergang, H.: Kraftoverføringens kulturminner. Oslo : NVE, 2010

Tønnesen, H. og Hadland, G.: Olje- og gassfelt i Norge. Kulturminneplan. 2. utg. Stavanger : Norsk oljemuseum, 2012. (1. utg., 2010: Kulturminneplan for petroleumsvirskomheten på norsk sokkel)

Helena Nynäs / NVE 2013: Dammer som kultuminner, rapport.

Anders Aarøe Mømb med bidrag fra Helena Nynäs og Tharan Fergus, NVE 2010: Kulturminner i vassdrag. Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak

 

Samferdselsdepartementet

Fugelsøy, M.: Landsverneplan for jernbanen. B.1: Dette for Landets velsignede Transportmiddel. Oslo : Jernbaneverket, 2009

Fugelsøy, M.: Landsverneplan for jernbanen. B.2: Respekten for Forfædrenes verk. Oslo : Jernbaneverket, 2009

Hartmann, E., Mangset, Ø. og Reisegg, Ø.: Neste stasjon. Oslo : Gyldendal, 1997

Hartmann, E. og Mangset, Ø.: Verneplan for jernbanebygninger. Oslo : NSB Eiendomsdivisjonen, 1997

Johannessen, F.E., Mehren, A. og Eldal, J.C.: Praktisk og praktfullt. Postens bygninger gjennom tidene. Landsverneplan for Posten Norge AS. Oslo : Posten Norge, 2006

Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur. Utkast. Ålesund : Kystverket, 2009

Monrad-Krohn, D.: Norske fyr. Nasjonal verneplan for fyrstasjoner. Oslo : Riksantikvaren, 1997

Olsen-Hagen, B. (red.): Kulturminner på norske lufthavner. Landsverneplan for Avinor. Oslo : Avinor, 2009

Vegvalg. Nasjonal verneplan for veger, bruer, vegrelaterte kulturminner. Oslo : Statens vegvesen, 2002

Spørsmål om Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE)?

Ta kontakt på ske@ra.no

Publisert: 18. mars 2020 | Endret: 13. april 2021