Pressemelding

Kulturmiljøfredningen i Henningsvær ble vedtatt i Vågan kommune

– Jeg er glad for at kommunestyret i Vågan kommune vedtok å gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 25. oktober 2021

Bevaringsstrategier: Kystens kulturmiljøer blir pilot. Bilde av Henningsvær.
Henningsvær Kystens kulturmiljøer er pilot for bevaringsstrategier. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

– Jeg vil takke lokalmiljøet for et godt og konstruktivt samarbeid. Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Henningsvær er en viktig representant for den store betydningen norsk fiskeri har hatt og fortsatt har i Norge. Historisk sett har Lofotfisket hatt betydning for byggingen av nasjonen, både når det gjelder lovgiving, infrastruktur og sosial utvikling.

Det ferske vedtaket var en oppfølging av kommunestyrets vedtak i april. Da ba kommunestyret om en ytterligere utredning av tre punkter knyttet til utviklingshensyn, saksbehandlingsressurser i kommunen og fylkeskommunen, og til saksbehandlingsrutiner. Med dette har kommunestyret tatt endelig stilling til fredningsspørsmålet.

Henningsvær Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fredningsforslaget bygger på de rike, nasjonale verdiene som finnes i Henningsvær, men også på lokale behov og utfordringer som er spesielle for Henningsvær og Vågan kommune.

– Vi opplever at det har vært en god prosess, ikke bare med Vågan kommune, men også med Innbyggerforeningen i Henningsvær, innbyggere og næringsliv i Henningsvær og Nordland fylkeskommune, sier Geiran. – De mange gode innspillene har gjort fredningsforslaget bedre. Vi har blitt møtt med en generøs deling av informasjon og kunnskap om lokale forhold, og dette har vært en forutsetning for å kunne lage et fredningsforslag som tar fortiden og fremtiden på alvor i Henningsvær.

I Henningsvær kan man se rike spor fra væreiertiden og utviklingen av det som ble et av Lofotens viktigste fiskevær på 1800-tallet. Man ser også spor fra utviklingen av infrastruktur som fulgte med moderniseringen av den norske fiskeflåten på første del av 1900-tallet. Henningsvær vitner dessuten om den dramatiske omkalfatringen i fiskeriene fra og med 1970-tallet, men også om hvordan Henningsvær har håndtert disse utfordringene og også i dag er et levende fiskevær med variert næringsliv.
Fredningsforslaget gir en god fleksibilitet og balanse mellom vern og utvikling for Henningsvær.

Henningsvær Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

– Vern gjennom bruk og utvikling har vært viktige mål for oss, sier Geiran. – Vi mener at fredningen gir gode muligheter til å utvikle det som er unikt for nettopp Henningsvær videre. I tillegg får kommunen også tilbud om tre årsverk for å følge opp arbeidet med fredningen, og eiere kan søke om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren.

Videre prosess

Etter kommunestyrets vedtak blir saken lagt frem for fylkestinget i Nordland, og deretter vil den bli sendt på høring hos sentrale høringsparter. Dette er for eksempel andre berørte direktorater og tilsyn, institutter og forbund. Høringsfristen vil her være på mellom 6-–8 uker, og eventuelle innspill vil bli vurdert. Fredningssaken kan få tilføyelser, men vil ikke kunne bli strengere eller medføre en utvidelse av omfanget.

Etter den sentrale høringen sendes saken over til Klima- og miljødepartementet, som vil ferdigstille den for endelig vedtak av Kongen i statsråd. Oversendelsen forventes å skje i første del av 2022.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153