Tilskudd

Alt om tilskudd

Hvem kan søke tilskudd?

Tilskuddene gjelder for alle privatpersoner og organisasjoner som eier freda bygg, anlegg og fartøy. Søknadene går til fylkeskommunene, som deretter får midler av Riksantikvaren.

Hva kan du søke tilskudd til?

Eiere eller forvaltere av kulturminner kan søke om tilskudd til tiltak, som istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger for kulturminner. 

Hvordan skal du søke?

De aller fleste tilskudd søker man om i søknadsportalen Digisak. Du finner informasjon om dette på sidene til de enkelte tilskuddordningene.

Trenger du veiledning?

Her finner du våre veiledere til de forskjellige tilskuddsordningene

Her finner du brukerveiledning for søknadsportalen Digisak

Lover og regler

Her finner du oversikt over tilskuddsforskriftene som er knyttet til tilskuddsordningene.

Andre relevante tilskuddsordninger

Kulturminnefondet er en tilskuddordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Til Ungdommen gir tilskudd til formidling av lokal kulturarv til ungdom og unge voksne.

Bygg og bevar har laget en oversikt over ulike støtteordninger man kan søke på.

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål.

Tilskuddsforvaltning er administrasjon av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd og omfatter utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse. (DFØ)

Fylkeskommunene, Byantikvaren i Oslo, Sametinget og Riksantikvaren forvalter en rekke tilskuddsordninger til bevaring, istandsetting og vedlikehold av kulturminner og kulturminner. Her finner du informasjon om disse.

Publisert: 23. oktober 2022 | Endret: 12. oktober 2023