Tilskuddsordninger

Tilskudd til arkeologiske kulturminner (sikring, restaurering, skjøtsel, tilrettelegging, formidling og dokumentasjon)

Hvem kan søke?

Forvaltningsinstitusjoner med ansvar for arkeologiske kulturminner etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.

Hva kan du søke om?

Tilskuddene er i hovedsak knyttet til bevaringsprogrammene Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) og Bevaringsprogram for utvalgte, arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK), samt sikring av spesielt utsatte arkeologiske kulturminner.

Du kan søke om tilskudd til disse tiltakene på automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner:

  • forvaltningstiltak
  • sikringstiltak
  • restaureringstiltak
  • skjøtselstiltak
  • tilretteleggingstiltak
  • formidlingstiltak
  • dokumentasjonstiltak

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd skal sendes skriftlig til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, og hva det kan gis av tilskudd. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Søknadsfrist

Innen 15. januar hvert år.

Det kan søkes om tilskudd til arkeologiske kulturminner som er utsatt for skade som følge av erosjon, flom eller andre uforutsette hendelser utenom den ordinære søknadsfristen.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Publisert: 17. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023