Tilskuddsordninger

Tilskudd til fagutviklingsprosjekter i fartøyvernet

Hva er formålet med tilskuddsordningen for fagutvikling i fartøyvernet?

Formålet med tilskuddsordningen er å ta vare på og videreføre kunnskap om håndverk knyttet til antikvarisk istandsetting og vedlikehold av vernete og fredete fartøy. Videre skal tilskuddsordningen medvirke til å skape solide fagmiljøer, gjennom å stimulere til samarbeid mellom de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører.  

Tilskudd til fagutviklingsprosjekter i fartøyvernet

Som fagutviklingsprosjekter i fartøyvernet regner vi prosjekter som fremmer kunnskap om historiske fartøy og håndverk som benyttes for å bygge og vedlikeholde og dem. Fagfeltet rommer alle typer og størrelser av eldre fartøy og båter. 

Kriterier for tilskudd til fagutviklingsprosjekt fra post 75

Forskning og utredningsarbeid er en viktig del av fagutviklingen innen fartøyvern. Gjennom tilskudd til fagutviklingsprosjekter ønsker Riksantikvaren å 

 • øke den antikvariske kvaliteten på istandsettings- og vedlikeholdsarbeider på verna og freda fartøy  
 • skape gode fagmiljøer over hele landet, gjennom å stimulere til samarbeid mellom de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører    
 • sikre at fartøyvernsentrene fungerer som et lavterskeltilbud innen fagkunnskap for håndverkere. Dette kan for eksempel skje gjennom tilskudd til kompetanseheving for andre aktører, gjennom deltagelse på kurs eller lignende  
 • stimulere til større utrednings- og forskningsprosjekter  
 • stimulere til samarbeidsprosjekter mellom fartøyvernsentrene og andre. Samarbeidsprosjekter vil bli særlig prioritert.  
 • stimulere til at et bredere utvalg av fagmiljøer bidrar i fartøyvernets kunnskapsutvikling  
 • stimulere til kunnskapsbygging og fagutvikling med høy kvalitet  
 • bidra til at kunnskap om håndverk og fartøy blir bevart over hele landet   

Prosjekter som får tilskudd skal være egnet til å fremme tilskuddsordningens formål. De skal være i tråd med nasjonal verneplan for fartøy, eller tilsvarende plandokumenter.  

Hvem kan få prosjekttilskudd?

De nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører med kompetanse og kunnskap som er relevant for fagfeltet kan få tilskudd fra posten.   

Andre aktører kan for eksempel være fra akademia, museer eller håndverks- og andre fagmiljøer/næringer, som gjennom egne samlinger, kunnskap eller faglig innfallsvinkel kan bidra til økt kunnskap innenfor fagfeltet. Riksantikvaren ønsker å tilrettelegge for mer og bedre kunnskapsdeling mellom aktører med relevant kunnskap og kompetanse innen fartøyvern.    

Hva kan du få tilskudd til?   

Du kan få tilskudd til prosjekter som bidrar til:    

 • å gi ny eller økt kunnskap om fartøy og/eller håndverk, og som virker positivt for den antikvariske kvaliteten på istandsettings- og vedlikeholdsarbeider på verna og freda fartøy.   
 • dokumentasjon av håndverk og/eller fartøy med sikte på ivaretakelse, og som setter fremtidige håndverkere i stand til historisk riktig utførelse av istandsetting- eller vedlikeholdsarbeid.  
 • innsamling, formidling og utveksling av kunnskap om fartøy og/eller håndverk som er relevant for fagfeltet.  

Har du et prosjekt, men er usikker på om det passer inn?

Det er behov for mer fagutvikling innen fartøyvern. Riksantikvaren er opptatt av at aktørene og prosjektene skal representere en bredde, både faglig og geografisk. Dersom du eller dere har et prosjekt, men er usikker på om det passer inn i tilskuddsordningenfor post 75, så inviterer vi dere til å ta kontakt med oss.   

Hvordan sender jeg søknad om tilskudd?   

Søknad om tilskudd skal sendes skriftlig til Riksantikvaren:  

postmottak@ra.no  eller  Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo  

Søknadsfrist er 1. november 2023. 

 Søknaden må vise til at:  

 • prosjektets tema/problemstilling har forankring i fartøyvernplanen og/eller andre relevante strategidokumenter.  
 • søker kan vise at tema/problemstillingen er relevant og dekker et reelt behov i fartøyvernet.  
 • øker kan dokumentere relevant kompetanse og erfaring som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.   

Videre er følgende punkter obligatoriske i prosjektbeskrivelsen:  

 • Tema og problemstilling   
 • Målsetting – hva er forventet resultat?    
 • Budsjett og finansering, inklusive andre bidragsytere  
 • Målgruppen – hvem og hvordan skal kunnskapen komme til gode og anvendes?  
 • Teori og forskning – hva fins av tilgjengelig kunnskap og hvordan benyttes dette i prosjektet?    
 • Varighet og omfang   
 • Metode   
 • Deltakere, kvalifikasjoner, samarbeid og organisering.  
 • Fremdriftsplan  
 • Planlagte leveranser   
 • Deling og publisering av resultater og kunnskap underveis og etter gjennomføring   
 • Risikoer og forutsetninger   

 

For øvrig informasjon om tilskuddsordningen og generelle krav til søknaden, se tilskuddsforskriften. 

Har dere spørsmål?

Riksantikvarens kontaktperson er Tor Kristian Torsvik: tlf. 930 51 504, tokto@ra.no.  

Se også:  

Tilskudd – Riksantikvaren 

Riksantikvarens vitenarkiv: Verneplan for flytende kulturminner (2020-2023). En revisjon av Nasjonal Verneplan for Fartøy (2010-2017). (unit.no) 

Eksempel på prosjekter som har fått tilskudd i 2023.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 75.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023