Tilskuddsordninger

Tilskudd til verdensarv

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan du søke om?

Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til prosjekter og tiltak i områder som er oppført på Norges tentative liste.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samisk kulturarv.

Unntak er for verdensarvområdet Urnes, for søknader om tiltak som gjelder flere verdensarvområder eller søknader som gjelder områder som er oppført på tentativ liste, der søknad skal sendes til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til verdensarv

Søknadsfrist

1. november

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Det er fylkeskommunene og Sametinget som fordeler tilskudd til verdensarv. Ta kontakt med din fylkeskommune eller Sametinget for å få nærmere informasjon om prioriteringer eller hjelp og veiledning til søknaden.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 79.

Publisert: 17. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023