Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg

Veilederen er laget for å sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når nedgravde rør og ledninger skal planlegges, anlegges eller fornyes. Her beskrives de hensynene som må tas til arkeologiske kulturminner, sammen med hvilket regelverk som gjelder og de praktiske rutinene som skal følges for å unngå utilsiktede skader.

I tillegg er det utarbeidet et tosidig informasjonsark som sammenfatter den viktigste informasjonen i veilederen.

Veilederen er ikke oppdatert etter at regionformen trådte i kraft 1. januar 2020. Det er fylkeskommunen/Sametinget som nå har førstelinjeansvaret og er dispensasjonsmyndighet for arkeologiske kulturminner. For de fire store middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg, er det fortsatt Riksantikvaren som har ansvaret.

Current View