1Hva ønsker kulturminne­forvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Gjennom tilskudd skal fredete bygninger i privat eie settes i stand som et grunnlag for ivaretakelse av kildeverdi, opplevelsesverdi, bruk og verdiskaping. Posten skal bidra til å støtte private eiere i deres arbeid med å ta vare på kulturminner. Det er en målsetting at fredete kulturminner, så langt det lar seg gjøre, skal tilgjengeliggjøres for publikum. Både tilrettelegging for besøk og digital tilgjengeliggjøring er gode løsninger.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

  • Antall fredete kulturminner i privat eie som har forbedret tilstandsgrad
  • Antall kulturminner som er tilgjengeliggjort (for et større publikum/ eksterne)

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Private eiere og forvaltere av bygninger, anlegg, kulturmiljø og landskap som er fredet, automatisk fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling kan motta tilskudd.  I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner som ikke er fredet.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene skal fordeles av regional kulturminneforvaltningen etter søknad om tilskudd til konkrete istandsettings- og vedlikeholdstiltak fra eiere av kulturminner. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, i forbindelse med antikvarisk sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø. Kulturminner som innebærer særlig tyngende vedlikeholds- og istandsettingsoppgaver for eier, og bygg og anlegg hvor særlig store kulturminneverdier står i fare for å gå tapt, skal prioriteres. Det samme skal kulturminner som er tilgjengelig for publikum, opplevelse og formidling.

5Krav til egenandel

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50-70 % av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturminnets verdi, eiers nytte av bygningen og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar. Dette må vurderes og dokumenteres i den enkelte saken. Fylkeskommunen skal rapportere på hvilke bygninger som blir tildelt mer enn 70% av oppgitte kostnader med begrunnelse.

6Krav til og valg av utførende håndverkere

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Det er en målsetting at flere aktører kan få tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å påta seg denne typen arbeid. I særlige tilfeller kan det derfor lempes på kravene. Dette krever tettere oppfølging fra forvaltningen eller andre relevante aktører. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.