Veiledere

Veiledere Kulturminneforvaltning 2020

Her finner du en oversikt over veilederne som er laget for kulturminneforvaltningen i forbindelse med overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene/Sametinget fra 1. januar 2020.

Ansvars­forskrift­en Veileder Stat­lig fredet eien­dom Inn­fø­ri­ng i vernet av statens kultur­historiske eien­dommer Betong­­­­rehabili­tering Dispensasjon Retnings­linjer for dispensasjons­behandl­ing Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Fartøy­vern Over­ordna prin­sipp og prak­sis Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Forvaltning av middelalder­byene Forvaltning av middel­alderske kirkesteder Forvaltning av middel­alderske klosteranlegg Grøntanlegg Middelalder­ruiner Konservering av ruiner fra middelalderen Plan- og bygnings­loven Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven Profane Middel­alder­hus Forvaltning av profane middelalderhus i tre Dispensasjon frå freding av fartøy Freding av fartøy Dispensasjon frå utførsle­forbod for fartøy Rettleiar til handsaming av søknader om dispensasjon frå utførsleforbod for fartøy Under­søkelses­­plikten Saks­­behand­­ling knyttet til utsatt gjennom­­føring av under­søkelses­­plikten i kultur­­minne­­loven § 9 Tildeling av status som verna skip Tilskudd til brannsikring av tette trehus­områder Innføring i emnene tett trehusbebyggelse, brannvern og tilskuddsordningen for brannvern Tilstands­­vurdering av fartøy Ulovlig igangsatte tiltak Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Vedlikehold av fredet byggverk / anlegg Skade på fredet bygg Skade på fredet byggverk/anlegg ved brann eller ulykke Store bygge­­­prosjekt­­er Rehabilitering og restaurering Utilbørlig skjemming Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi Ventilasjon i fredete bygninger

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 10. mars 2020