Arbeidsområder

Verdiskapingsprosjekter 2021

Generelt om prosjektene

Totalt 22 prosjekter med støtte fra post 77 hadde aktivitet i 2021. To av tre prosjekter var ledet av kommuner eller fylkeskommuner. Prosjekteiere for de resterende prosjektene var museer, regionalpark, næringsaktører og frivillige organisasjoner.

Alle prosjekter som har hatt aktivitet i prosjektåret avgir en enkel statusrapportering gjennom et spørreskjema i Quest Back. Prosjekter som er avsluttet sender sluttrapport og regnskap etter fastsatt mål innen tre måneder etter prosjektavslutning.

Kommuner og fylkeskommunene ved regional kulturminneforvaltning er prosjektleder og/eller prosjekteier i nær sagt alle prosjekter. Eiere av kulturminner og næringsaktører er nesten like mye representert. Deltakelse fra andre aktører varierer men mange av prosjektene har bred deltakelse fra ulike sektorer og fra ulike forvaltningsnivåer.

Verdiskapingsprosjektene er ikke knyttet opp til en bestemt type vern, men kan forsterke vernet og bidra til god bruk og forvaltning av kulturmiljøer for alle vernekategorier. Kulturhistoriske temaer i prosjektene varierte både i tidsdybde og kulturmiljøkategori.

Verdiskapingsprosjektene jobber ofte mot å oppnå med samfunnsmessige mål på flere sektorer samtidig. Kulturmiljøkvaliteter, stedsattraktivitet, næring og økonomi, samt sosial bærekraft vektlegges omtrent like mye i prosjektaktivitetene. Miljø og klima er noe lavere prioritert, muligens fordi man ikke har de samme erfaringene for å jobbe med dette temaet.

Deltakere i verdiskapingsprosjektene

Kulturmiljøer som inngår i prosjektene

Vernestatus

Prosjekttemaer

Prosjektprosessene

Prosjektene har rapport om hvilke kulturmiljøtiltak og -aktivititeter de har arbeidet med. Kulturhistorisk formidling og tilrettelegging for ny bruk har vært tema i fire av fem prosjekter.

Mye av prosjektarbeidet består i å snakke sammen med andre aktører for å finne felles handlingsrom og samarbeidsmuligheter. Diagrammet nedenfor viser hvilke samarbeidslinjer prosjektene har prioritert i 2021. Veiledning, bistand fra og samarbeid med kunnskaps-miljøer har vært prioritert høyt, men medvirkningsprosesser og folkemøter ikke har vært det i samme grad.

Kulturmiljøtiltak i prosjektene

Dialog og samarbeid

Samfunnseffekter og læring

Prosjektene sikter mot ulike typer samfunnseffekter, ofte arbeider de parallelt med å nå mål på ulike samfunnsområder. Utvikling av stedenes historiske karakter og revitalisering av kulturmiljøer har vært første prioritet.
Prosjektene har rapportert om læringseffekter knyttet til ulike typer aktørsamarbeid. Her er det læring på ulike fronter, men kanskje litt overraskende rapporteres det om mest læring knytta til samarbeid internt i kommunen eller fylkeskommunen.

Samfunnseffekter

Læring i prosjektene

Kontaktperson

Geir Tvedt – geir.tvedt@ra.no

Publisert: 27. juli 2022