r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturminne i kommunen (KIK)

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminne i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturminne. Prosjektet legg til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturminneplanar.

I 2017 er det 100 år sidan det første samiske landsmøtet og Riksantikvaren vil oppmode kommunane til å ha eit særleg fokus på samiske kulturminne. Biletet viser ei gamme og tufta etter ei fjerna gamme i ein gamal flyttsameleir på Kvænangsfjellet. Foto: John Hood

Kommunane er viktige som forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø. For å vere best mogleg rusta til forvaltingsoppgåvene, er ein kulturminneplan eit godt verktøy.

Målet er at 90 % av alle kommunane i landet skal ha stadfesta planar med eit særskild fokus på kulturminne innan 2020.

Ein kulturminneplan gir oversikt og kunnskap

Ein kulturminneplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og inneheld ein plan for forvaltinga av desse.

Kommunane definerer sjølve kva kulturminne som er verneverdige og som skal inngå i deira kulturminneplan.

Gjennom arbeidet med å lage ein kulturminneplan får kommunen sett temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarven si rolle i samfunnsutviklinga. Ein kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistoria og prioriterer kulturminna som ein vil ta vare på for framtida.

Bakgrunnen for prosjektet

Det er ei nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. For å nå dette målet, må ein ha oversikt over desse kulturminna i kommunen. 

St. meld. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste legg vekt på styrking av den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet, og på kor viktig det er at kommunane skaffar seg oversikt over verneverdige kulturminne i kommunen gjennom kulturminneplanar.

KIK-prosjektet er ein del av Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltinga som er Riksantikvarens satsing for ei kunnskapsbasert, målretta og effektiv kulturminneforvalting.