r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens historie

Skriv

Riksantikvaren ble opprettet 15. november 1912. Her kan du lese en kort versjon av Riksantikvarens historie.

Fortidsminneforeningen

Så langt tilbake som i 1844 ble Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (Fortidsminneforeningen) stiftet. Det var ikke minst for å synliggjøre landets og befolkningens liv og historie. Tilsvarende ble det etablert museer for å ta vare på oldsaker.

Riksantikvaren etablert 1912

I 1912 ble Riksantikvaren opprettet som et eget embete for å ta hånd om våre nasjonale kulturminnesmerker. Dette arbeidet ble vurdert som viktig og ble etter hvert fulgt opp av egen lovgivning: Lov om fortidslevninger kom i 1905 og Bygningsfredningsloven i 1920.

Verneverdig

De første tiårene var vernearbeidet preget av den tids syn på hva som var verneverdig, og fredningslisten ble dominert av middelalderruiner, stavkirker, storgårder, handelssteder og liknende. Dette endret seg etter hvert, og de senere årene er vernearbeidet utvidet til også å omfatte andre sider av landets sosiale, økonomiske og kulturelle liv: for eksempel samiske kulturminner, fiskerbondens gård, industriarbeiderhjemmet, teknisk- og industrielle kulturminner og en rekke andre typer kulturminner som avspeiler mangfoldet i kulturhistorien.

Fylkeskommuner

Utover 60-tallet fikk de fleste fylkeskommunene fylkeskonservatorer som langt på vei kom til å virke som en forlengelse av Riksantikvaren. Fra midten av 60-årene ble plan- og bygningsloven gjort gjeldende for alle landets kommuner. I praksis innebar dette at de fikk et hovedansvar for kulturminneverdiene i kommunene.

Nye lover

På 70-tallet ble det lagt større vekt på hensynet til miljøet. Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 og fikk også ansvar for kulturminnevernet - for den menneskeskapte delen av miljøet. I 1978 trådte Lov om kulturminner (Kulturminneloven) i kraft. Denne erstattet Lov om fortidslevninger og Bygningsfredningsloven.

Direktorat

Riksantikvaren fikk direktoratstatus 01.07.1988 og fikk samtidig delegert det overordnete, faglige ansvaret for kulturminneforvaltningen. Dette innebærer at Riksantikvaren har forvaltende, koordinerende og iverksettende funksjoner og i tillegg fungerer som faglig rådgiver og saksforbereder for Klima- og miljødepartementet.

Riksantikvar

Hanna Geiran ble utnevt som  ny riksantikvar 26. oktober 2018. Stillingen er et åremål med varighet på seks år. Geiran er utdannet sivilarkitekt og har vært ansatt i firmaer med ulike byggeoppgaver, blant annet antikvarisk rehabilitering. Hun har vært ansatt hos Riksantikvaren siden 2005, og ble seksjonssjef i 2012. I 2014 ble hun avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen.

Tidligere riksantikvarer:

  • Jørn Holme (2009-2018)
  • Nils Marstein (1995-2009)
  • Øivind Lunde (1991-1995)
  • Stephan Tschudi-Madsen (1978-1991)
  • Roar Hauglid (1958-1978)
  • Arne Nygård-Nilssen (1946-1958)
  • Harry Fett (1913-1946)
  • Herman Major Schirmer, (1912-1913)