OM

Energisparing

Det er mange gode grunner til å oppgradere gamle hus slik at man bruker mindre energi. Hva er det fornuftig å gjøre for å energieffektivisere huset ditt? Hva må du passe på for å unngå bygningsfysiske skader eller dårlig inneklima? Og hvordan tar du best vare på verneverdiene til huset?

Her finner du gode råd og tiltak, oversikt over lovverket, innføring krav til energimerking, samt relevante publikasjoner.

Lærdalsøyri. Foto: Guri Dahl / Riksantikvaren
Lærdalsøyri Det er mulig å gjennomføre enøktiltak uten å endre byggenes karakter. Det er spesielt viktig i trehusmiljøer med fine detaljer som i Lærdal.

Gode grunner for å bruke mindre energi

Det finnes mange gode grunner til å oppgradere gamle hus slik at man bruker mindre energi. Klimaendringene kan få store negative konsekvenser, men vi kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser ved å bruke fornybare energikilder og redusere energibruken i husene våre. Energieffektivisering gir også lavere kostnader. Etterisolering og tetting gir bedre standard så sant man passer på at det slipper inn nok frisk luft.

Eldre bygninger krever ofte mer energi til oppvarming enn nyere bygninger, selv om de energieffektiviseres. Men ettersom gamle hus allerede er bygd, er klimabelastningen ved selve byggingen (produksjon av materialer, transport, bygging) allerede tatt. Disse husene er derfor en stor ressurs som vi må fortsette å bruke og ta vare på. Dette kan kompensere for at verneverdige hus ofte har et større energiforbruk enn nye.

Ressurser

Her finner du gode verktøy, veiledere og rapporter.

Fagrapport: Bærekraftig klimaforbedring i gamle hus

Verktøy i 2 deler for å hjelpe huseiere med å velge tiltak og løsninger for Enøk-tiltak : Jakten på kilowatten

Gamle hus kan være like klimavennlige som nye:  Klimagassberegninger i Villa Dammen

Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord: Gjenreist

Antikvariske vedovner varmer godt : prøverapport av Sintef

Norsk standard: Bevaring av kulturminner – Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse

Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten: Huseiers 10 bud for vedlikehold

Rapport fra Sintef: Energieffektive bevaringsverdige vinduer. Målinger og beregninger. 

Om vinduer : nettside til Glassmesterlauget, Forsatsgruppen (Varevindugruppen), Danmark.

Fortidsminneforeningen har gitt ut en veileder som tar for seg istandsetting av vinduer – steg for steg

Byantikvaren: Informasjonsark, vinduer i gamle hus

Fortidsminneforeningens har utgitt heftet Enøk i gamle hus .
Her gis det gode råd om hva som er lønnsomme enøk-tiltak. De går gjennom klimaeffekten og energisparingen av ulike tiltak og gir enkle råd til småhuseiere. Rådene er basert på resultatene av et større prosjekt, resultatene av prosjektet er publisert i rapporten Bærekraftig klimaforbedring av gamle hus.

Publisert: 11. mars 2020 | Endret: 27. april 2020