Ria fra Revholtet

Ria fra Revholtet (nå på Glomdalsmuseet) er en av to bevarte rier i Norge. Ria er et skogfinsk tørkehus for svedjerug og dermed en nøkkelbygning i skogfinsk bygningstradisjon. Opprinnelig stod ria på Revholtet gård ved Svullrya i Grue kommune, herfra ble det demontert og flyttet til Glomdalsmuseet i 1973, og gjenoppført. Da ble den også istandsatt og restaurert.

Ria fra Revholtet Foto: Agnethe Jovall, Hedmark Fylkeskommune

Om kulturminnet

Ria fra Revholtet er i dag plassert på Anno museum, avdeling Glomdalsmuseet. Her utgjør det en del av det såkalte Finnetunet, som er en del av museumsparken på Glomdalsmuseet med 92 bygninger fra perioden 1612-1940. Finnetunet framstiller et tun med flere typiske skogfinske bygninger som en røykstue, en treskelåve, en badstue, to buer og en jordkjeller.

Ria var et tørke- og treskehus for produksjon av svedjerugen. Ria var sentral i en kompleks flerårig produksjonsprosess knyttet til svedjebruket. Det første året ble trærne felt og det andre året ble trærne brent og høstrugen ble sådd i askelaget. Det tredje året lot rugen vokse og til slutt bli høstet. Etter at rugen var høstet, ble den tørket i ria. Sammen med røykstua og badstua utgjorde den en av de mest karakteristiske og tradisjonelle bygningstypene på en skogfinsk gård. Alle tre var utstyrt med røykovner.

Ria som bygningstype har hatt flere funksjoner. På samme måte som badstua kunne den i kortere perioder bli brukt som bolig for skogfinner i etableringsfasen. Den kunne også bli benyttet som bolig av folk som levde som såkalte «innerster», eller på legd, på gården.

Ria fra Revholtet er en av svært få gjenværende rier i Norge, og dermed en sjelden skogfinsk bygning. Ria har stor kunnskaps-, dokumentasjons- og kildeverdi. Dette forsterkes også gjennom autentisiteten, sjeldenheten og at kulturminnet er i bruk

Rias plassering på det skogfinske tunet på Glomdalsmuseet Til venstre for ria er badstua fra Kalneset på Grue, og til høyre sees treskeloven fra Rundhaugen. Foto: Glomdalsmuseet

Ria er et ettroms hus, laftet i tømmer. Bygningen har relativt stor takhøyde for å få plass til rugbandene som var plassert på rajene; inne i ria er det to åser/master ca. to meter over gulvet, og over åsene ble det lagt lange stokker (såkalte rajer) som kornbåndene ble plassert på. Tørkingsprosessen foregikk ved hjelp av at det ble fyrt i røykovnen, den originale ovnsbanken finnes fremdeles igjen, men rias ovn er ikke lenger i sin helhet intakt. Ria har glugger på veggene som hadde som funksjon å slippe ut fuktigheten som oppstod under tørkingsprosessen. På innsiden er de originale tømmerstokkene sorte av sot etter røyken fra røykovnen. Ria er trolig oppført i 1778.

Vinduskodden med initialer og tegn. Foto: Hedmark fylkeskommune

Bakgrunn for fredningen

Ria var et tørke- og treskehus for produksjon av svedjerugen. Ria var sentral i en kompleks flerårig produksjonsprosess knyttet til svedjebruket. Det første året ble trærne felt og det andre året ble trærne brent og høstrugen ble sådd i askelaget. Det tredje året lot rugen vokse og til slutt bli høstet. Etter at rugen var høstet, ble den tørket i ria. Sammen med røykstua og badstua utgjorde den en av de mest karakteristiske og tradisjonelle bygningstypene på en skogfinsk gård. Alle tre var utstyrt med røykovner.

Ria som bygningstype har hatt flere funksjoner. På samme måte som badstua kunne den i kortere perioder bli brukt som bolig for skogfinner i etableringsfasen. Den kunne også bli benyttet som bolig av folk som levde som såkalte «innerster», eller på legd, på gården.

Ria fra Revholtet er en av svært få gjenværende rier i Norge, og dermed en sjelden skogfinsk bygning. Ria har stor kunnskaps-, dokumentasjons- og kildeverdi. Dette forsterkes også gjennom autentisiteten, sjeldenheten og at kulturminnet er i bruk

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare ria fra Revholtet som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på ei rie/korntørke knyttet til den skogfinske befolkningen i Norge. Ved å frede denne ria vil kunnskap om dens funksjon for tørking av rug i tilknytning til den skogfinske hovednæringen svedjebruk bevares og formidles for ettertiden.

Fredningen av bygningens eksteriør og interiør skal sikre bygningens arkitektur og kulturhistoriske verdi. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som gulv, ovn, og lemmer og åpninger fredes.

På høyre vertikale dørstokk , sett innenfra, er det og skåret inn årstall og noen merker. Vi har ikke klart å tyde alle tall som er skåret inn, men tallene 186 skimtes Foto: Agnete Jovall, Hedmark fylkeskommune

Omfanget av fredningen

Fredning etter §15 i Kulturminneloven omfatter bygningen som avmerket på kart. Fredningen omfatter bygningens eksteriør, interiør og fast inventar. Dette inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, skodder for gluggene, ildsted og innrissede tegn og årstall.

Av løst inventar fredes skodder for lukking av vindusglugger og stige.

Forslag om fredning etter § 15 omfatter løse bygningsdeler her spesifisert:

 • Skoddene for gluggene
 • Stige
 • Bygningselementer til ovn

Kart

 • Fredningsår

  24.06.2021

 • Region

  Innlandet

 • Eierskap

  Musealt

 • Datering

  1778

 • Enkeltminne

  Bygning: Kjone (tørkehus)

Den skogfinske bosetningen

var tettest i skogsområdene langs riksgrensa mot Sverige mellom kommunene Eidskog og Trysil. Det var også mange skogfinner i barskogområdene i fylkene Oppland og Akershus.  Finnemarka i Buskerud hadde og flere bosettinger.

Les mer om skogfinske kulturminner her