Prosjekter og satsinger

Kulturminne i kommunen

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminne i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturminne. Prosjektet legg til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturminneplanar.

Stavanger Rådhus er med i Stavanger kommune sin kulturminneplan. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren

Ein kulturminneplan gir oversikt og kunnskap

Kommunane er viktige som forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø. For å vere best mogleg rusta til forvaltingsoppgåvene, er ein kulturminneplan eit godt verktøy.

Målet er at 90 % av alle kommunane i landet skal ha stadfesta planar med eit særskild fokus på kulturminne innan 2020.

Ein kulturminneplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og inneheld ein plan for forvaltinga av desse.

Kommunane definerer sjølve kva kulturminne som er verneverdige og som skal inngå i deira kulturminneplan.

Gjennom arbeidet med å lage ein kulturminneplan får kommunen sett temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarven si rolle i samfunnsutviklinga.

Ein kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistoria og prioriterer kulturminna som ein vil ta vare på for framtida.

Bakgrunnen for prosjektet

Det er ei nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. For å nå dette målet, må ein ha oversikt over desse kulturminna i kommunen.

St. meld. 35 (2012-2013) – Framtid med fotfeste legg vekt på styrking av den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet, og på kor viktig det er at kommunane skaffar seg oversikt over verneverdige kulturminne gjennom arbeidet med kulturminneplanar.

Slik kan du gå fram

Det kan være fleire måtar å gå fram på for å lage ein kulturminneplan. Her har vi omtalt nokre sentrale tema som kommunen kan ta utgangspunkt i. Du finn eksempel på kulturminneplanar nedst på denne sida.

Du kan og se rettleiar her.

Ådalsbruk Motormuseum Dei gamle bensinspumpene og museet er med i kulturminneplanen til Løten kommune. Foto: Anke Loska, Riksantikvaren

Planprosess

Ein god planprosess er avgjerande for at kulturminneplanen blir godt forankra i kommunen, kjent for alle partar og ikkje minst brukt. Alle kommunar skal i løpet av det første året etter kommunevalet vedta ein strategi for planarbeidet i kommunen i kommande periode. Det er viktig at ein plan for kulturminner og kulturmiljø er forankra i denne strategien.

Plandokumentet

Arbeidet med ein kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø består i å samle inn relevant kunnskap, systematisere kunnskap, framstille den på kart, avklare verdien til kulturminnene og kulturmiljøa, og gi ei heilskapeleg framstilling av dette i eit plandokument.

Databaser og kart

Mange kommunar har gode digitale kart og databaseløysingar som er egna for lagring av data frå arbeidet med kulturminneplanen. Dette er nyttige verktøy både for sakshandsaming og formidling.

Handlingsdelen

Kulturminneplanen er eit godt utgangspunkt for å ta kulturarven aktivt i bruk. Handlingsdelen kan inneholde tiltak for å bevare, forvalte, formidle og bruke kulturminnene og kulturmiljøa i kommunen. Tiltaka kan systematiserast og konkretiserast i handlingsdelen til kommunedelplanen for kulturminne.

Bagnsbergatn gard er med i kulturminneplanen til Sør-Aurdal kommune. Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren

Viktige punkt i ein kulturminneplan

  • Skildring av og kart over dei viktigaste kulturminna i kommunen
  • Forslag til forvalting og skjøtsel av desse kulturminna
  • Korleis kulturminna skal integrerast i øvrig kommunal planlegging og verksemd
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføring av planen sine målsettingar

Søk KIK-midlar

Kommunane kan søke tilskot til utarbeiding av kulturminneplan, kompetansemodell og kunnskapssenter.

Frist for 2021 er 15. februar.

Riksantikvaren sender invitasjonsbrev til fylkeskommunane som vidaresender til kommunane.

Invitasjonsbrev kan du lese her

Evaluering av satsingen Kulturminner i kommunene (KIK)

Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunene 2019-2022

Statuskart

Klikk på bildet for å gå til statuskart

Riksantikvaren gratulerer med ferdig kulturminneplan!

Færder kommune
Åmli kommune
Valle kommune
Lunner kommune
Træna kommune
Nesna kommune

Søk KIK-midlar

Kommunane kan søke tilskot til utarbeiding av kulturminneplan og kompetansemodell.

Frist for 2020 gikk ut i februar.

Riksantikvaren sender invitasjonsbrev til fylkeskommunene som vidaresender til kommunane.

Invitasjonsbrev kan du lese her

Spørsmål om KIK?

Ta kontakt på kik@ra.no.

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 19. januar 2021