Bevaringsprogramma

Fetsund Lenser

Fetsund Lenser var et av landets største lenseanlegg for tømmer i sitt slag, og var i aktiv drift frem til 1985.

Ved Fetsund Lenser kan besøkende se og vandre gjennom det fredete anlegget med kulturminner på land og i vann. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren.
Fetsund. Ved Fetsund Lenser kan besøkende se og vandre gjennom det fredete anlegget med kulturminner på land og i vann. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren.

Langs Glomma

Fetsund lenser ligger langs elva Glomma i Fet kommune, i Akershus fylke. Etableringen av jernbanebruen ved Fetsund medførte at sortering av tømmer, som tidligere ble utført ved Bingen lenser i Sørumsand, ble flyttet nedstrøms. Dette la grunnlaget for etableringen av et nytt lenseanlegg – Fetsund Lenser.

Lensene er sammensatt av et større teknisk anlegg i vann med støttefunksjoner, i tillegg til funksjonsbygg, administrasjonsbygg, funksjonær- og arbeiderbolig på land.

Fetsund Lenser i bevaringsprogrammet

Formålet med Fetsund Lenser i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre en representant for fellesfløtingsindustrien med produksjon, teknologi, infrastruktur og sosiale forhold.

Hvilebrakker på Fetsund Lenser. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren.
Hvilebrakker på Fetsund Lenser. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren.

Fløtingsindustriens historie

Trelasthandel er en av protoindustriene i Norge og fikk stor vekst som næring med introduksjonen av oppgangssagen på 1500-tallet.

Fløting har pågått i uminnelige tider og var dominerende innenfor tømmertransport frem til veinett og skogsbilveier ble utbygd på 1960-tallet.

Frem til sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1860 var det vanlig med særfløting, også kalt enkeltmannsfløting, der trelasthandleren selv besørget fløtingen. Etter 1860 ble det vanligere med fellesfløtning, der stokkene ble merket, sortert og tilbakeført eier. Fellesfløtningen utviklet med tiden egne regler og det ble dannet en rekke fløterforeninger hvor både skogeier og oppkjøpere var representert.

Historien til Fetsund Lenser

Fetsund Lenser ble fra etableringen i 1861 et av de største og viktigste sorteringsanleggene for tømmer i Norge og var avgjørende for å holde de mange sagbrukene og trelastforretningene i Østlandsområdet med råvarer.

Produksjonen ved Fetsund lenser steg raskt i årene etter etableringen, fra rundt 1,4 millioner stokker ved oppstarten til nærmere 15 millioner stokker i toppåret 1917. I toppåret var så mange som 784 arbeidere i sving ved anlegget mot normalt 200. Av arbeiderne var det en del som hadde arbeid året rundt, men fløtingen var en sesongbetont næring med et stort innslag av sesongarbeidere.

Fra lensene ble etablert skjedde det en gradvis mekanisering i form av damp og senere blant annet motordrevne båter, strømapparater og soppemaskiner. Likevel forble fløtingen dominert av håndkraft helt frem til nedleggelsen av Fetsund lenser i 1985.

I 1989 ble det opprettet et museum ved Fetsund Lenser som formidler norsk tømmerfløtingshistorie.

Soppanlegget og pålingsmaskin. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Soppanlegget og pålingsmaskin.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Retteanlegget ved Fetsund Lenser. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Retteanlegget ved Fetsund Lenser.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Publisert: 2. august 2022