Nyheter

Tilskudd til middelalder og brannsikring

– Brann er en stor trussel mot våre kulturminner, noe vi nylig så da restaurant Festningen på Akershus i Oslo brant. Vi gir nå nesten tretten millioner kroner til brannsikring av trehusmiljøer, samt tilskudd til bygninger fra middelalderen i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Publisert: 14. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Brannsikring av tette trehus er viktig.
Tett i tett med trehus. Damstredet er et av Oslos tette trehusområder. Foto: Lene Buskoven.

– Disse bygningene er en sentral del av vår kulturarv, og det er helt avgjørende å sikre dem bedre mot brann, fortsetter Barth Eide.

I Norge er det over 200 verneverdige trehusmiljøer hvor husene står tett i tett.
– Brannsikring av trehusene våre er en prioritet, sier riksantikvar Hanna Geiran, men vi ser at søknadene overstiger rammen vi har til rådighet.

Fylkeskommunene fikk søknader om nesten 23 millioner kroner til dette, mens totalsummen for tilskuddet er på 12,75 millioner.

I 2020 fikk Ormelid gård i Luster tilskudd til et brannsikringsprosjekt. Dette skal være til læring for andre fjellgårder hvor brannvesenet ikke kommer til. Tilskuddet ble ikke brukt, og både prosjektet og tilskuddsordningen har endret seg siden den gang. Riksantikvaren mener likevel at dette er såpass spennende og kan ha så stor nytte for andre, at Vestland og Ormelid får tildelt 650 000 til dette brannsikringsprosjektet.

Flere av fylkene ønsker seg en revisjon av listen over trehusområder.

– Vi vet at flere ønsker å kunne gi midler til trehusområder som ikke står på listen, sier Geiran. – Dette må vi komme tilbake til, men vi noterer oss behovet.

Tilskudd brannsikring

Søker Søknadssum  Tilskudd 
Agder 2 616 872 1 416 000
Innlandet 2 000 000 1 098 000
Møre og Romsdal 360 000 265 000
Nordland 1 500 000 1 097 000
Rogaland 1 400 000 1 025 000
Trøndelag 3 390 274 2 478 000
Vestfold og Telemark 5 567 860 2 675 000
Vestland 2 250 000 650 000
Viken 3 842 804 2 046 000
Total  22 927 810 12 750 000 

Middelalderbygg

Et våtere og varmere klima gir nye utfordringer for både gamle trehus og ruinmurer, og i Norge har vi litt over 250 tømmerhus fra middelalderen. I Europa utenom Skandinavia finnes det knapt laftede hus fra før 1500, og det er særlig hos oss at bygg fra før 1500 er bevart.

For middelalderbygningene har fylkene fått søknader om friske midler på over 15 millioner, mens rammen for årets tilskudd er på ca. 9,9 millioner. Sammen med fjorårets tilsagn blir utbetalingen i år ca.13,6 millioner. Det var fylkene Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Vestland samt Viken som søkte om disse tilskuddene.

– Vi gir tilskudd for å både sette i stand bygg, men også for å øke kunnskapsdeling om middelalderbyggene våre. Siden vi har bevart så mange middelalderbygg, er vi i en unik posisjon i verden for å ivareta kunnskapen om byggeskikk i middelalderen, sier Geiran.

I all hovedsak søker fylkeskommunene om midler til sikring og istandsetting av bygningene. Vestfold og Telemark søker om tilskudd til blant annet materiallager, mens Agder og Innlandet vil også prioritere opplæring av håndverkere i tradisjonshåndverk gjennom istandsettingsprosjektene de søker om.

– Vi mener at dette vil gi merverdi utover de konkrete prosjektene, sier Geiran, og derfor får disse tre fylkeskommunene en litt høyere andel tilskudd enn de øvrige.

Tilskudd til middelalderbygg

 

Fylke Antall søknader  Sum søknad Tilsagn 2023  Tilskudd 2023 Totalsum
Agder 2 800 000 1 000 000 600 000 1 600 000
Byantikvaren i Oslo 0 0 1 300 000 0 1 300 000
Innlandet 2 1 350 000 0 945 000 945 000
Møre og Romsdal 0 48 000 0 32 000 32 000
Vestfold og Telemark 6 4 718 750 1 500 000 3 145 000 4 645 000
Vestland 2 5 700 000 0 3 600 000 3 600 000
Viken 5 2 760 966 0 1 550 000 1 550 000
Samlet  17 15 329 716 3 800 000 9 872 000 13 672 000

Ruiner

Når det gjelder middelalderruiner, søkte fylkeskommunene til sammen om ca. 14 millioner, mens tilskuddsrammen er på 10,25 millioner.

– Vi ønsker oss flere søknader til konservering av middelalderruiner, sier Geiran. – For 2023 har vi fått elleve søknader fra fylkene Innlandet, Trøndelag, Vestfold- og Telemark, Vestland samt Møre- og Romsdal.

De fleste av søknadene gjelder konservering av ruinene, men det er også søknader om kompetanseutvikling og forskning samt formidling.

Tilskudd til ruiner

Fylke Søknadssum Tilskudd
Innlandet 3 000 000 1 900 000
Møre og Romsdal 400 000 250 000
Trøndelag 2 349 000 1 700 000
Vestfold og Telemark 2 800 000 1 700 000
Vestland 5 453 000 4 700 000
Total 14 002 000 10 250 000
Hamar Domkirkeruin Ruinen er sikret med vernebygg.
Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren
Brann i tette trehus kan utvikle seg raskt.
Vaskehuset i Skudeneshavn. Skudenesbuen var tidleg ute med å tenkje på bevaring av trehusmiljøet.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren.
Ruinen har blitt satt i stand.
Holla kirkeruin. Holla kirkeruin
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren
Istandsetting av middelalderloftet på Søre Eide i Nore i Numedal. Foto: Kjell Andresen Riksantikvaren
Istandsetting av middelalderloft. Loftet på Søre Eide i Nore i Numedal ble istandsatt.
Foto: Kjell Andresen, Riksantikvaren.