Nyheter

Vega verdensarv: Riksantikvaren støtter utredningskonklusjon

Riksantikvaren har vært skeptisk til den planlagte utbyggingen av oppdrettsanlegg ved Rørskjæran og Hysvær, i det unike verdensarvområdet Vegaøyan. Nå foreligger det en grundig utredning som fraråder oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.

Publisert: 5. oktober 2022 | Endret: 29. januar 2024

Vega verdensarv: Fiskeoppdrett er planlagt utenfor Hysværet.
Nordøya, Hysværet: Hysværet på Vega i verdensarvområdet. Her er det planlagt fiskeoppdrett. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren.

– Først mener vi det er svært positivt at Vega kommune har fått på plass et godt og grundig kunnskapsgrunnlag, sier riksantikvar Hanna Geiran, men resultatene av den styrker grunnlaget for vår innsigelse mot oppdrettsanlegg i verdensarvområdet. Vi stiller oss bak de solide konklusjonene som rapporten viser.

Rapporten understreker at Vegaøyan verdensarv er et sårbart område. Til tross for avbøtende tiltak, vil verdensarvområdet bli påført negative konsekvenser av akvakulturanleggene.

Analysen peker på at allerede i dagens situasjon er det sårbarheter knyttet til miljøtilstand i vann, biologisk mangfold med flere truede og kritisk truede arter, naturtyper og landskap, samt kulturminner, bosetting, fiske, landbruk og den viktige ærfugltradisjonen.

Fiskeoppdrett gir negative virkninger på verdensarv

Utredningen viser at oppdrettsanlegg ved Rørskjæran og Hysvær har et samlet omfang av negative virkninger som bryter med grunnlaget for verdensarvverdiene. Dette vil svekke et allerede sårbart økosystem ytterligere.

Tilleggsutredningen vektlegger at svekkelse av og skade på verdensarvverdiene ikke er akseptabelt, og konkluderer med at de to akvakulturanleggene ikke bør godkjennes.

– Riksantikvaren er enig i at føre var-prinsippet tilsier at fiskeoppdretten ikke bør få tillatelse, sier Geiran. – Verdensarv er en forpliktelse. Norge må derfor ivareta verdensarvverdiene og unngå forringelse eller tap av de unike verdiene på Vega.

– Levende lokalsamfunn og vern gjennom bruk er den beste måten å ivareta verdensarven og andre kulturmiljøer, men Vega bør finne andre alternativer for å styrke lokalsamfunnet enn fiskeoppdrett, fortsetter Geiran.

Oppdrettsanleggene på Vega er en del av Kystplan Helgeland, og planen handler om mange ulike tiltak. Kystplanen uten fiskeopprett ved Vegaøyan kan ha en rekke positive virkninger som kan ivareta verdensarvverdiene i området.

Eksempler på det er maritim transport, fiskeområder, hekke-, myte- og beiteområder for sjøfugl og natur- og friluftsliv. Denne typen arealbruk underbygger områdets verdensarvverdier.

Dette krever likevel at bekymringer knyttet til mulige negative virkninger av eksisterende tiltak blir fulgt opp. For eksempel gjelder det friluftsliv, omfattende høsting av naturressurser og økt ferdsel.

– Nå avventer vi Vega kommunes videre arbeid med Kystplanen, sier Geiran. Resultatene fra utredningen er klare og tydelige, og vi mener den gir tydelige svar til Vega kommune. Utredningen gir ikke grunnlag for å frafalle vår innsigelse, og nå avventer vi Vega kommunes videre arbeid med Kystplanen.

Etter vanlig prosedyre vil Riksantikvaren nå sende utredningen til Unesco for en sjekk av at undersøkelsene er gjort riktig metodisk og prosessuelt.

Hva er så viktig med Vega?

Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte, basert på den nå enestående tradisjonen med ærfugldrift. Kulturmiljøverdiene på Vegaøyan er unike, og innskrevet på Unescos verdensarvliste.

Dette er knyttet til blant annet fiskerbondens gårdsbebyggelse, ærfuglhus og slåtte- /beitemarker, i tillegg til kunnskapen om lokale ressurser og driftsmåter som særlig er knyttet til ærfugldriften.

Vegaøyan verdensarv er det eneste kystområdet i Norge som er innskrevet som kulturlandskap på verdensarvlisten. Verdensarvområdet inkluderer verneområder med unikt biologisk mangfold, naturtyper og landskap. Finn ut mer om Vegaøyan verdensarv på Riksantikvarens sider.  

Se også Vegaøyan verdensarvområdes egne nettsider.

Fakta om saksgang:

  • 2017: Riksantikvaren reiste innsigelse til forslag til Kystplan Helgeland i Vega kommune.
  • 2019: Riksantikvaren opprettholdt innsigelsen ved ny høring.
  • Innsigelsene var begrunnet i at planarbeidet ikke var godt nok utredet, og det manglet kunnskap og oversikt over konsekvensene oppdretten kunne ha for det sårbare verdensarvområdet.
  • 2022: Unescos konsekvensutredning foreligger. Rapporten er utarbeidet av Instead Heritage, som har kompetanse og erfaring fra ulike konsekvensutredninger for andre verdensarvområder.

Se mer om saken hos Vega kommune.

Vega verdensarv er vakkert.
Sørgården på Hysværet. I området utenfor Hysværet er det planlagt fiskeoppdrettsanlegg.
Foto: Trond A. Isaksen.
Vegas verdensarv er storslått.
Sundvollen med Søla på Vega. Samspillet mellom kultur og natur er unikt på Vega. Derfor har stedet blitt utpekt som et av Norges åtte verdensarvsteder.
Foto: Trond A. Isaksen.
På Vega lever menneske og ærfugl tett på hverandre.
Hus for folk og fugl på Vega. På Muddvær ligger fuglenes reirkasser tett på menneskenes hus.
Foto: Trond A. Isaksen.
Ærfuglen er en del av det sårbare naturmiljøet på Vega.
Ærfuglhus på Vega. Samspillet mellom mennesker og ærfugl er en viktig del av Vega verdensarv.
Foto: Trond A. Isaksen.