Veiledere

Veiledere arkeologi

Her finner du veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her.

Arkeologiske kulturminner og nedgravde lednings­anlegg Hensyn som må tas, hvilke regelverk som gjelder og praktiske rutiner for å unngå utilsiktede skader. Arkeologiske registreringer – under­søkelses­­plikten Veiledning om undersøkelses­­plikten i kulturminneloven §9. Beregnings­­skjema Her finner du beregningsskjema for finnerlønn (2019) De eldste sporene i jordbruks­landskapet Arkeologiske kulturminner i jordbrukslandskapet, hvordan gjenkjenne og bevare. Dispensasjon gjennom arealplan Kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Saksbehandling i arkeologi Fastsettelse av finnerlønn Retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn Finnerlønn Oversikt over verdigrupper Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Forvaltning av middelalder­byene Forvaltning av middel­alderske kirkesteder Forvaltning av middel­alderske klosteranlegg Uforutsette funn Kuturminneloven § 8 andre ledd. Saksbehandling i arkeologi Pålegg om fjerning / retting av et ulovlig tiltak Kulturminneloven § 8 tredje ledd. Saksbehandling i arkeologi Privat bruk av metallsøker Retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk. Registrering av arkeologiske kultur­minner i vindkraft­saker Det er kommet nye rutiner for registrering av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn i vindkraftsaker som behandles etter energiloven (konsesjoner) Budsjettering av arkeologiske utgravninger Retninglinjer for budsjettering og regnskap Automatisk fredet eller ikke? Tvilstilfeller Kulturminneloven § 4 sjette ledd. Saksbehandling i arkeologi Søknad om dispensasjon Kulturminneloven § 8 første ledd. Saksbehandling i arkeologi Under­søkelses­­plikten Utsatt gjennom­­føring av under­søkelses­­plikten i kultur­­minne­­loven § 9 Skipsfunn Kulturminneloven § 14 Ulovlig igangsatte tiltak Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Undersøkelses­plikten Kulturminneloven § 9. Saksbehandling i arkeologi Utgifter til arkeologiske arbeider Kulturminneloven § 10. Saksbehandling i arkeologi Utilbørlig skjemming: nærmere utdyping Utilbørlig skjemming Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi

Publisert: 12. desember 2019