PROSJEKTER OG SATSINGER

Bevaringstrategier­

(2021-2024)

Prosjektet bevaringstrategier (2021-2024) er en ny satsning innenfor bevaringsarbeid på kulturmiljøfeltet, som Riksantikvaren er gitt ansvaret for. I kulturminnemeldingen Meld. St. 16. Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold (2019-2020), lanseres nye nasjonale mål for kulturmiljøfeltet. Målene favner bredt og vektlegger kulturmiljøets betydning for samfunnet. Dette gir behov for ny innretning av bevaringsarbeidet.

Bergkunst i Alta Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Bevaringsstrategiene skal bidra til at de tre nye nasjonale målene nås, men med særlig vekt på målet om å ta vare på et mangfold av kulturmiljø: «Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.» Dette skal oppnås ved at bevaringsstrategiene skal bidra til å strukturere og samordne innsatsen innenfor bevaringsarbeid på kulturmiljøfeltet.

Det skal utarbeides én overordnet bevaringsstrategi med felles mål, og en samlet prioritering for hele arbeidet. Det skal og utarbeides tematiske delstrategier for utvalgte tema som skal følge opp intensjonene i den overordnede strategien.

En viktig føring for de tematiske delstrategiene er at det skal legges vekt på samarbeid med mange ulike aktører, og at det er mange måter å ta vare på kulturmiljø og kulturminner på. Arbeidet får altså betydning utover Riksantikvarens og øvrig kulturmiljøforvaltningsarbeid, og representerer en viktig dreining også for andre aktører med innvirkning på kulturmiljø. Riksantikvaren vil derfor involvere aktører fra regionalt og kommunalt nivå, og øvrige interessenter i arbeidet med bevaringsstrategiene.

Forholdet til bevaringsprogrammene

Bevaringsprogrammene vil gjelde inntil den nye innretningen for bevaringsarbeid er på plass og det vil skje en gradvis utfasing av bevaringsprogrammene samtidig som bevaringsstrategiene iverksettes. Det vil vurderes om enkelte av bevaringsprogrammene skal gjøres om til tilskuddsposter.

Liabø, Klevgardene i henholdsvis 1934 og 2019. Foto: Øverste bilde: Ukjent | Nederste bilde :Oskar Puschmann

Prosjektets fremdrift og fem faser

Prosjektarbeidet er delt inn i fem faser;

  1. Forprosjekt del 1, identifisering og kartlegging: Her vil det bli utført kartlegginger og analyser som gir nødvendig bakgrunn for å kunne fastsette strategiens valg og prioriteringer.
  2. Forprosjekt del 2, avklare, utvikle og planlegge: Her utarbeides en samlet plan for hvordan hovedstrategien og delstrategiene skal se ut, og hva de skal inneholde.
  3. Gjennomføre, utarbeidelse av sluttprodukter. Her vil hovedstrategien og to av de tematiske delstrategiene utarbeides.
  4. Iverksette og teste, utprøving av sluttprodukter: Her vil de to tematiske delstrategiene iverksettes.
  5. Lære og avslutte, justere sluttprodukt og avslutte: Her vil det foreslås og utføres en justering av innretningen på resterende delstrategier, med bakgrunn i læringen fra iverksettelsen av de to første, samt at prosjektet avsluttes.

Resterende delstrategier vil utarbeides og iverksettes som en del av Riksantikvarens ordinære driftsoppgaver.

Overordnet tidsplan for prosjektet

Plan for medvirkning og involvering i de fem fasene

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 23. november 2021