PROSJEKTER OG SATSINGER

Bevaringstrategier­

(2021-2024)

Prosjektet bevaringstrategier (2021-2024) er en ny satsning innenfor bevaringsarbeid på kulturmiljøfeltet, som Riksantikvaren er gitt ansvaret for.

Bergkunst i Alta Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

I kulturminnemeldingen Meld. St. 16. Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold (2019-2020), lanseres nye nasjonale mål for kulturmiljøfeltet. Målene favner bredt og vektlegger kulturmiljøets betydning for samfunnet. Dette gir behov for ny innretning av bevaringsarbeidet.

Statusoppdatering, januar 2023

Rammeverk for bevaringsstrategier/Forslag til overordnet bevaringsstrategi.

Dette inngår i fasen vi kaller for hovedprosjekt. Forslag til overordnet bevaringsstrategi var på høring i november/desember 2022. Dette dokumentet beskriver overordnede målsettinger for bevaringsarbeidet og rammeverk og felles modell for de tematiske bevaringsstrategiene.

Forslaget inneholdt:

 • Beskrivelser av føringer, utfordringsbildet og målsettinger for bevaringsstrategiarbeidet.
 • Rammeverk, hovedinnhold og struktur for en felles modell for de tematiske bevaringsstrategiene.

I etterkant av høringen ble det gjort endringer basert på innspillene, og ny versjon ble oversendt KLD 20. desember 2022. Dokumentet har etter høringen fått tittelen «Rammeverk for bevaringsstrategier» da dette beskriver innhold og funksjon bedre. Det har også blitt gjort flere andre justeringer. Dokumentet kan lastes ned fra boksen til høyre.

Forslag til tematiske bevaringsstrategier

I bevaringsstrategiarbeidet legger vi stor vekt på åpenhet, involvering og forankring. Vi vil derfor jevnlig invitere til innspill gjennom prosessen. Vi starter nå arbeidet med å utforme forslag til liste over tematiske bevaringsstrategier. Denne kommer etter planen på høring i løpet av våren 2023. Basert på innspill og drøftinger i forprosjektet er det utarbeidet en tentativ liste over tematiske bevaringsstrategier. De er følgende:

 • Sirkulærøkonomi og ombruk
 • Kystens kulturmiljø
 • Byer og steder
 • Fellesskapenes kulturmiljøer
 • Landbruk og utmark
 • Kulturmiljøer fra næring, handel, industri og infrastruktur.

Endelig fastsetting av tema vil skje i etterkant av høringen våren 2023. Vi starter arbeidet med å teste ut overordnet modell og utvikling av to bevaringsstrategier: Kystens kulturmiljø og Sirkulærøkonomi og ombruk tidlig i 2023. Dette for å få erfaringer som kan bidra i det videre arbeidet.

Utfasing av bevaringsprogrammene

I tråd med Meld. St.16 (2019-2020) skal eksisterende bevaringsprogrammer gjelde inntil den nye innretningen for bevaringsarbeidet er på plass. Det iverksettes egne prosesser for evaluering av programmene.

Tidligere faser i arbeidet:

Forprosjekt del 1: Dette arbeidet pågikk høsten 2021 og gikk i hovedsak ut på å samle inn og systematisere et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Rapportene fra dette arbeidet ble ferdigstilt i februar 2022.

Forprosjekt del 2: Dette arbeidet pågikk våren 2022 var forarbeid til utforming av overordnet bevaringsstrategi og oppstart av arbeidet med valg av tema for de tematiske bevaringsstrategiene. Det ble utarbeidet en forprosjektrapport og gjennomført en innspillsrunde knyttet til dette. Hovedprosjekt ble igangsatt etter sommeren 2022.

Bevaringsstrategiene skal bidra til at de tre nye nasjonale målene nås, men med særlig vekt på målet om å ta vare på et mangfold av kulturmiljø: «Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.» Dette skal oppnås ved at bevaringsstrategiene skal bidra til å strukturere og samordne innsatsen innenfor bevaringsarbeid på kulturmiljøfeltet.

Det skal utarbeides én overordnet bevaringsstrategi med felles mål, og en samlet prioritering for hele arbeidet. Det skal og utarbeides tematiske delstrategier for utvalgte tema som skal følge opp intensjonene i den overordnede strategien.

En viktig føring for de tematiske delstrategiene er at det skal legges vekt på samarbeid med mange ulike aktører, og at det er mange måter å ta vare på kulturmiljø og kulturminner på. Arbeidet får altså betydning utover Riksantikvarens og øvrig kulturmiljøforvaltningsarbeid, og representerer en viktig dreining også for andre aktører med innvirkning på kulturmiljø. Riksantikvaren vil derfor involvere aktører fra regionalt og kommunalt nivå, og øvrige interessenter i arbeidet med bevaringsstrategiene.

Forholdet til bevaringsprogrammene

Bevaringsprogrammene vil gjelde inntil den nye innretningen for bevaringsarbeid er på plass og det vil skje en gradvis utfasing av bevaringsprogrammene samtidig som bevaringsstrategiene iverksettes. Det vil vurderes om enkelte av bevaringsprogrammene skal gjøres om til tilskuddsposter.

Liabø, Klevgardene i henholdsvis 1934 og 2019. Foto: Øverste bilde: Ukjent | Nederste bilde :Oskar Puschmann

Prosjektets fremdrift og fem faser

Prosjektarbeidet er delt inn i fem faser;

 • Forprosjekt del 1, identifisering og kartlegging: Her vil det bli utført kartlegginger og analyser som gir nødvendig bakgrunn for å kunne fastsette strategiens valg og prioriteringer.
 • Forprosjekt del 2, avklare, utvikle og planlegge: Her utarbeides en samlet plan for hvordan hovedstrategien og delstrategiene skal se ut, og hva de skal inneholde.
 • Gjennomføre, utarbeidelse av sluttprodukter. Her vil hovedstrategien og to av de tematiske delstrategiene utarbeides.
 • Iverksette og teste, utprøving av sluttprodukter: Her vil de to tematiske delstrategiene iverksettes.
 • Lære og avslutte, justere sluttprodukt og avslutte: Her vil det foreslås og utføres en justering av innretningen på resterende delstrategier, med bakgrunn i læringen fra iverksettelsen av de to første, samt at prosjektet avsluttes.

Resterende delstrategier vil utarbeides og iverksettes som en del av Riksantikvarens ordinære driftsoppgaver.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 4. april 2023