PROSJEKTER OG SATSINGER

Bevaringstrategier­

Prosjektet bevaringstrategier (2021-2024) er en satsing for å lage nye bevaringsstrategier for kulturmiljøfeltet. Bevaringsstrategiene skal tilrettelegge for at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir bevart og brukt som en ressurs i samfunnsutviklingen.

Bergkunst i Alta Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

I kulturmiljømeldingen Meld. St. 16. Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold (2019-2020) ble tre nye nasjonale mål for kulturmiljøfeltet lansert. Målene favner bredt, og de vektlegger kulturmiljøets betydning for samfunnet. For å ivareta dette fikk Riksantikvaren i oppdrag å lage forslag til nye bevaringsstrategier.

Hva er hensikten med bevaringsstrategier?

Bevaringsstrategiene skal synligjøre og utnytte kulturmiljøenes betydning for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Statusoppdatering – oktober 2023

Riksantikvaren leverte forslag til temaer for bevaringsstrategier til Klima- og miljødepartementet 1. juni 2023. Forslaget er nå til behandling i departementet og det innebærer at avgjørelsen om hva som skal skje videre vil bli tatt på politisk nivå.

Kystens kulturmiljøer først ut

Riksantikvaren skal utarbeide en pilot-strategi. Tema for piloten vil være kystens kulturmiljø. Piloten utarbeides i tett samarbeid med et bredt utvalg av partnere som har forskjellige roller knyttet til kystens kulturmiljøer. Hovedoppgaven er å detaljere og prioritere innenfor det brede temaet kystens kulturmiljø: 

 • Beskrive overordnet utfordringsbilde
 • Beskrive muligheter og handlingsrom
 • Arbeide med virkemiddelanalyse og aktuelle samarbeidspartnere
 • Prioritere og beskrive deltema og tilhørende innsatsområder
 • Utforme målstruktur

Arbeidet med denne piloten vil gi viktige erfaringer for det videre arbeidet med bevaringsstrategier. Erfaringene skal brukes i utviklingen av de kommende bevaringsstrategiene. Regjeringen har varslet at arbeidet med bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer skal settes i gang i 2024.

En viktig føring for de bevaringsstrategiene er at det skal legges vekt på samarbeid med mange ulike aktører, og at det er mange måter å ta vare på kulturmiljø og kulturminner. Arbeidet får betydning utover kulturmiljøforvaltningen, det vil også påvirke andre som er engasjert i kulturmiljø. Derfor vil Riksantikvaren involvere et bredet spekter av aktører i arbeidet med bevaringsstrategiene.

Forholdet til bevaringsprogrammene

Bevaringsprogrammene vil gjelde inntil bevaringsstrategiene er er på plass. Derfor vil det vil skje en gradvis utfasing av bevaringsprogrammene, samtidig som bevaringsstrategiene iverksettes. Det vil bli vurdert om enkelte av bevaringsprogrammene skal gjøres om til tilskuddsposter.

Liabø, Klevgardene i henholdsvis 1934 og 2019. Foto: Øverste bilde: Ukjent | Nederste bilde :Oskar Puschmann

Prosjektets fremdrift og fem faser

 • Forprosjekt del 1, identifisering og kartlegging: Kartlegginger og analyser for å jobbe videre med valg og prioriteringer
 • Forprosjekt del 2, avklare, utvikle og planlegge: Forarbeid for rammeverk og strategier
 • Hovedprosjekt: Utarbeide rammeverk og forslag til temaer for bevaringstrategier
 • Utarbeidelse. av pilotstrategi <- her er vi nå
 • Iverksette de første strategiene

Resterende strategier blir gitt som oppdrag til Riksantikvarens fra Klima- og miljødepartementet.

Tidligere faser i arbeidet:

Forprosjekt del 1: Dette arbeidet pågikk høsten 2021 og gikk i hovedsak ut på å samle inn og systematisere et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Rapportene fra dette arbeidet ble ferdigstilt i februar 2022.

Forprosjekt del 2: Dette arbeidet pågikk våren 2022 var forarbeid til utforming av overordnet bevaringsstrategi og oppstart av arbeidet med valg av tema for de tematiske bevaringsstrategiene. Det ble utarbeidet en forprosjektrapport og gjennomført en innspillsrunde knyttet til dette. Hovedprosjekt ble igangsatt etter sommeren 2022.

Hovedprosjekt: 

Forslag til rammeverk for bevaringsstrategier inngikk i fasen vi kaller for hovedprosjekt. Forslag til overordnet bevaringsstrategi var på høring i november/desember 2022. Dette dokumentet beskriver overordnede målsettinger for bevaringsarbeidet og rammeverk og felles modell for de tematiske bevaringsstrategiene.

Forslaget inneholdt:

 • Beskrivelser av føringer, utfordringsbildet og målsettinger for bevaringsstrategiarbeidet.
 • Rammeverk, hovedinnhold og struktur for en felles modell for de tematiske bevaringsstrategiene.

I etterkant av høringen ble det gjort endringer basert på innspillene, og ny versjon ble oversendt KLD 20. desember 2022. Dokumentet har etter høringen fått tittelen «Rammeverk for bevaringsstrategier» da dette beskriver innhold og funksjon bedre. Det har også blitt gjort flere andre justeringer. Dokumentet kan lastes ned fra boksen til høyre.

Utfasing av bevaringsprogrammene

I tråd med Meld. St.16 (2019-2020) skal eksisterende bevaringsprogrammer gjelde inntil den nye innretningen for bevaringsarbeidet er på plass. Det iverksettes egne prosesser for evaluering av programmene.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 27. oktober 2023