Arbeidsområder

By- og stedsutvikling

Kulturarven gir oss verdifull kunnskap om byer og tettsteders historie og hvordan de har utviklet seg til det de er i dag. Her finner du informasjon om forum som Riksantikvaren deltar i og verktøy som brukes i arbeidet med byer og tettsteder.

Kristiansund

Kulturminner og kulturmiljø er viktige ressurser som skal ivaretas og bygges videre på når steder er i endring. Viktige deler av en nasjons historie er knyttet til byene, hvordan de er utformet, og hvor de ligger. Mange byer har en lang historie, og noen av disse fortellingene går helt tilbake til middelalderen.

Dagens byer bærer med seg sporene etter historien, både i form av gatenett og eiendomsstruktur, bygninger og bygningsmiljøer. Det er disse kulturminnene og kulturmiljøene som karakteriserer byen og gir den særpreg og egenart.

En langsiktig og bærekraftig forvaltning av de historiske bymiljøene forutsetter at de gamle bygningene brukes og pleies, og at de historiske bygningsmiljøene fortsatt oppleves som attraktive bomiljøer med tilstrekkelige service- og forretningsfunksjoner.

Riksantikvarens bystrategi

Strategien inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske by- og tettstedsmiljøer bør forvaltes. Noen av de viktigste anbefalingene i strategien handler om;

  • Mer tilpasning, mindre kontrast
  • Verdiene bestemmer virkemidlene
  • Kvalitet skal vektlegges
  • Byreparasjon
  • Høyhus og fortetting

Last ned Riksantikvarens bystrategi her

DIVE – kulturhistorisk stedsanalyse

DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere. Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling.

Målgruppene for DIVE er primært kommunale planmiljøer og private konsulenter, men verktøyet kan med letthet tilpasses andre brukere og formål.

En kulturhistorisk stedsanalyse gjennomføres i fire trinn:

  1. Beskrive (Describe): opprinnelse, utvikling og historisk karakter
  2. Fortolke (Interpret): historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
  3. Vurdere (Valuate): muligheter, begrensninger og tålegrenser
  4. Aktivere (Enable): handlingsrom, anbefalinger og oppfølging

Her finner du den komplette DIVE-veilederen

NB!-registeret

I NB!-registeret får du en oversikt over kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som har nasjonal interesse.

Riksantikvarens NB!-register definerer utvalgte historiske byområder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir tatt vare på, og registeret kan brukes som en positiv ressurs i forbindelse med endring og utbygging. Det vil likevel være et visst handlingsrom for endring og utvikling innenfor NB!-områdene, forutsatt at kvalitetene i disse områdene blir ivaretatt.

NB!-registeret og Riksantikvarens bystrategi

Føringene som gis i Riksantikvarens bystrategi gjelder for NB!-områdene. Dette innebærer blant annet anbefalinger om at de historiske, bygningsmessige kvaliteter som kjennetegner de viktigste bymiljøene, som byggeskikk, volum, utforming, materialvalg og farger, i større grad skal videreføres ved nye tiltak enn tidligere. I mindre grad er det ønskelig med sterke kontraster i de aller viktigste, enhetlige bymiljøene.

Her finner du veileder for NB!-registeret

Veiledere

Her finner du Riksantikvarens veiledere knyttet til by- og stedsutvikling

Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling, som Riksantikvaren deltar i, har som hensikt å bidra til utvikling av attraktive og miljøvennlige steder. Forumet består av deltagere fra Helsedirektoratet, Kommunal- og moderniserings- departementet, DOGA, Klima- og miljødepartementet, Kompetansesenter for distriktsutvikling, Statens vegvesen og Riksantikvaren.

Les om satsningen her

Prosjektet Våre gater og plasser, resulterte i boka Norske gater og plasser. Denne presenterer viktige gater og plasser i 37 norske byer, og er skrevet av Peter Butenschøn og Guri Dahl (foto). Utgitt på Forlaget Press.  Les omtale av boka på forlagets nettsider.

Prosjektet var et samarbeid med Forum for stedsutvikling

Publisert: 4. mars 2020 | Endret: 2. april 2020