VEILEDNING

Energieffektivisering

Det er et stort potensial og behov for energieffektivisering av bygninger, både bygninger med og uten vern. Det antas at 80-90 % av dagens bygningsmasse fortsatt vil eksistere i 2050, og det er mange gode grunner til å oppgradere gamle hus slik at man bruker mindre energi.

Gode råd og tiltak
Hva sier lovverket?
Energi­merking
Eierne av Villa Dammen Moss ønsket å redusere energibruken i boligen på en miljøvennlig og skånsom måte. I forkant av tiltakene ble det gjort grundige undersøkelser som termofotografering og trykktesting. Dette førte til forholdsvis enkle tiltak som isolering av vannrør, tetting av vinduer og dører, etterisolering av etasjeskiller mot loft og kald kjeller, ny varmekilde, og varmegjenvinning for gråvann. Det godt bevarte huset fra 1935 har nå et strømforbruk på passivhusnivå. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Gode grunner for å bruke mindre energi

Klimaendringene kan få store negative konsekvenser, men ved å bruke fornybare energikilder og redusere energibruken i husene våre kan vi bidra til å redusere klimagassutslippene. Energieffektivisering gir også lavere kostnader. Etterisolering og tetting gir bedre standard så sant man passer på at det slipper inn nok frisk luft.

Bedret energiytelse i eksisterende bygninger gjør dem mer konkurransedyktige sammenlignet med nybygg når det gjelder klimagassutslipp, kostnad i driftsfasen, komfort og inneklima. Energieffektivisering bidra også til at frigjort energi i byggesektoren kan brukes i andre sektorer og kan begrense behovet for ny kraftproduksjon og inngrep i naturen.

I forbindelse med energieffektivisering pekes det ofte på innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig er det kjent at mange enkle og tradisjonelle tiltak har stor effekt. Det er dokumentert at små og mellomstore energieffektiviserende tiltak gir stor effekt, både med tanke på klimagassreduksjon og økonomi. Samtidig er tiltakene ofte enkle å gjennomføre og kan utføres på et stort antall bygninger.

Det krever spesialkompetanse å gjennomføre tiltak for energieffektivisering som ivaretar kulturhistoriske verdier og samtidig ikke medfører skader på bygninger. Men mange tiltak for energieffektivisering kan gjennomføres samtidig som kulturhistoriske verdier ivaretas. Hvor omfattende tiltak som er mulig og ønskelig vil variere avhengig av verneverdier, bygningstype og -alder.

KunnskapsbankI Kunnskapsbanken finner du oversikt over relevante publikasjoner, veiledere, nettsider og annet informasjonsmateriell om klima og kulturmiljø. Under er et utvalg veiledere og ressurser som omhandler energieffektivisering.
Riksantikvarens eksempelsamlingI Riksantikvarens eksempelsamling finner du eksempler på gode løsninger for tilpasning og endring av verneverdige og fredede kulturmiljø og kulturminner.
Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning

Publisert: 11. mars 2020 | Endret: 15. februar 2022