Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan ferdigstilt

Domstolene, politiet og kriminalomsorgen er institusjoner med lange historiske linjer. Nå er historien grundig dokumentert gjennom Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan. De viktigste kulturminnene blir i tillegg fredet.

Høyesterett. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren
Høyesterett Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner grunnlaget for utvalgte fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren. Nå er landsverneplanen for Justis- og beredskapsdepartementets  eiendommer ferdigstilt.

─ Justissektorens oppgaver er grunnleggende i en demokratisk rettsstat, og har lange historiske linjer i landet vårt. Nå tar vi vare på noen utvalgte eksempler fra denne historien. Høyesterett og Vik fengsel er blant bygningene som blir fredet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fakta: Landsverneplanen for justissektoren

Justis- og beredskapsdepartementet ble opprettet i 1818, og er ett av fem opprinnelig departementer etter at Norge fikk økt indre selvstyre i 1814. Justis- og beredskapsdepartementets bygningsmasse kan deles i fire grupper: Politi, domstoler, kriminalomsorg og sivilforsvar. Domstols- og fengselsbygningene som nå fredes er nesten uten unntak bygget til formålet og tegnet av anerkjente arkitekter.

Politiet ble statlig først i mellomkrigstiden, og har i stor grad holdt til i leide lokaler eller flyttet inn i eksisterende bygninger. Sivilforsvaret ble etablert først på 1930-tallet, men anleggene som fredes gjenspeiler først og fremst trusselbildet under den kalde krigen. Totalt blir 25 eiendommer fredet gjennom Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan. Flere av disse bygningene har vært administrativt fredet. For hovedparten av de fredete byggverkene gjelder fredningen kun eksteriør. Fredningene skal ikke komme i konflikt med normal drift og utnyttelse eller videreutvikling av bygningene.

Bakgrunn: Landsverneplaner

I kongelig resolusjon vedtatt i statsråd 1. september 2006 ble det bestemt at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer. Regjeringen slo fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.

Omfattende samarbeid

Landsverneplanen for justissektoren har vært et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statsbygg, Forsvarsbygg og Riksantikvaren. Eiendommene som nå fredes er foreslått av sektoren selv i samarbeid med Riksantikvaren. Samarbeidet har vært godt og det er et omforent fredningsomfang som nå presenteres. Fredningen av anleggene legger ikke opp til en endring av dagens bruk.

Kart

kart over Oslo høyesterettshus
 • Fredningsår

  18.11.2014

 • Region

  Oslo

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1903

 • Enkeltminne

  Bygning: Tinghus-rettslokale