Funn

Skipsfunn

Betegnelsen skipsfunn brukes om mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og alt annet som har vært om bord. Her kan du lese om lovverket, og alt som omhandler skipsfunn.

Ved de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbyggingen av Barcode i Bjørvika i Oslo ble det funnet 13 båter/skip fra sent 1500-tall eller tidlig 1600-tall. Foto: Ivar Nesse-Aarrestad Riksantikvaren
Skipsfunn I Bjørvika. Ved de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbyggingen av Barcode i Bjørvika i Oslo ble det funnet 13 båter/skip fra sent 1500-tall eller tidlig 1600-tall. Foto: Ivar Nesse-Aarrestad, Riksantikvaren

Hvem har eiendomsretten?

Staten har eiendomsrett til mer enn 100 år gamle skipsfunn, dersom man ikke kan vise til annen eier (jf. kulturminneloven § 14). Bestemmelsen er ikke begrenset til skipsfunn i sjø, men gjelder også slike funn i fjæra, tidligere sjøbunn, innsjø, vassdrag, jord og myr.

Meld fra om skipsfunn

Dersom du gjør et skipsfunn, eller annet funn under vann, må du melde fra om det til det ansvarlige museet  (se oversikt i egen bok på denne siden). Du kan også kontakte din fylkeskommune eller Sametinget for veiledning.

Inngrep krever tillatelse

Det er ikke lov å gjøre inngrep i, grave i eller fjerne gjenstander fra skipsfunn som er over 100 år gamle uten tillatelse (dispensasjon) fra Riksantikvaren. Dette gjelder selv om skipsfunnet er i privat eie.

Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon til å gjøre inngrep i, eller å utføre andre tiltak som kan påvirke skipsfunn, sendes til fylkeskommunen/Sametinget. Det er ikke et eget søknadsskjema for søknad om inngrep i skipsfunn. Vesentlige opplysninger i en søknad vil være beskrivelse og kartfesting av tiltaket, hvem som er tiltakshaver og planlagt oppstartdato.

Fylkeskommunen/Sametinget sender søknaden videre til rette museum for uttalelse, samt til Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet etter kulturminneloven § 14.

Ivar Nesse-Aarrestad fra Riksantikvaren på kanonkulejakt i forbindelse med en undersøkelse av vraket Orlogsfregatten Fredericus Tertius som forliste i Vatlestraumen utenfor Bergen i 1714. Foto: Jørgen Birkhaug
Dykking etter kanonkuler Ivar Nesse-Aarrestad fra Riksantikvaren på kanonkulejakt i forbindelse med en undersøkelse av vraket Orlogsfregatten Fredericus Tertius som forliste i Vatlestraumen utenfor Bergen i 1714. Foto: Jørgen Birkhaug.

De ansvarlige museene utarbeider først en anbefaling før Riksantikvaren fatter vedtak i saken. Riksantikvarens vedtak kan klages til Klima- og miljødepartementet.

Museer med ansvar for skipsfunn og arkeologi under vann

Som hovedregel er det følgende fem museer som har ansvar for skipsfunn og undervannsarkeologi – i sjø, elver og vann i innlandet, samt 24 nautiske mil ut i norsk sektor – i hvert sitt geografiske område. Se oversikt over museene og hvilke fylker de forvalter i rosa informasjonsboks på denne siden.

Museene har blant annet følgende ansvar:

  • Uttaler seg i saker som omfatter høringer i arealplansaker.
  • Utarbeider en faglig tilrådning til søknader om inngrep i skipsfunn.
  • Gjennomfører registrering og utgravning av skipsfunn, men også automatisk fredete kulturminner under vann.
  • Samlingsansvar, noe som innebærer at museene tar vare på, formidler og forsker på skipsfunn som tas inn i deres samlinger.

Hva sier loven om skipsfunn?

Forvaltningen av skipsfunn er hjemlet i kulturminneloven § 14

Funnskjema

Museer med ansvar for skipsfunn og arkeologi under vann

Som hovedregel er det følgende fem museer som har ansvar for skipsfunn og undervannsarkeologi – i sjø, elver og vann i innlandet, samt 24 nautiske mil ut i norsk sektor – i hvert sitt geografiske område:

Norsk Maritimt Museum
Fylkene: Viken,  Aust-Agder, Innlandet, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark.

Museum Stavanger
Fylke: Rogaland

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Fylkene: Vestland, samt deler av Møre og Romsdal (Sunnmøre)

NTNU Vitenskapsmuseet
Fylkene: Trøndelag, samt deler av Møre og Romsdal (Romsdal og Nordmøre) og Nordland til og med Rana

Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Fylkene: Troms og Finnmark, samt deler av Nordland (Saltfjellet og nordover).

Publisert: 21. januar 2020 | Endret: 22. januar 2020